Rezcnik Praw Obywatelskich w trakcie Kongresu mówił o działaniach podejmowanych na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn; nakreślił obszary, w których nastąpiły pozytywne zmiany oraz wyzwania dla realizacji zasady równego traktowania ze względu na płeć.

RPO poinformował, że w odpowiedzi na swoje wystąpienie do MRPiPS otrzymał od minister Elżbiety Rafalskiej informację o planach noweli ustawy o policji, która umożliwiałaby szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy, tak aby osoba jej doznająca mogła czuć się bezpiecznie.

"To co także się udało, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, to kwestia sytuacji kobiet na rynku pracy. Minister Rafalska w odpowiedzi na wystąpienie RPO wskazała, że rząd dostrzega problem nierówności na rynku pracy i podejmie działania zmierzające do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn m.in. poprzez przeciwdziałanie zjawisku luki płacowej i działania na rzecz transparentności płac" – powiedział RPO.

Dodał, że otrzymał informację, iż ministerstwo podjęło prace nad narzędziem internetowym, które umożliwia kontrolę czy w przedsiębiorstwie zachodzi luka płacowa i pozwala na analizę struktury wynagrodzeń.

RPO przekazał, że w reakcji na swoje wystąpienie otrzymał od ministra obrony narodowej deklarację dotycząca poprawy sytuacji ciężarnych kobiet-żołnierzy w służbie kontraktowej. Chodzi o zmianę przepisów, na mocy których kobieta ciężarna będąca żołnierzem służby kontraktowej, może zostać z niej zwolniona z uwagi na upływ czasu określonego w kontrakcie.

W ocenie RPO, to co wciąż jest w Polsce do naprawienia, to ustawodawstwo antydyskryminacyjne. "Chodzi o to, byśmy poważnie rozmawiali, uczyli dzieci na czym polega przeciwdziałanie dyskryminacji, byśmy mówili na czym powinno polegać łączenie ról zawodowych i rodzinnych, byśmy mogli wpływać na zmianę postrzegania kobiet. To duże wyzwania" – mówił.

Kongres Kobiet zebrał się w tym roku pod hasłem: "Po jasnej stronie mocy. Równość, aktywność, demokracja". Była to jego ósma edycja. W jego ramach organizowane są debaty o kulturze, mediach i wyzwaniach stojących przed dziennikarzami, polityce jako zawodzie i powołaniu, a także o zdrowiu, edukacji, biznesie i innowacyjności, o dobrych praktykach służących wspieraniu kobiet i o tym, jak godzić życie zawodowe i rodzinne.

(PAP)