Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju z prośbą o pilne uregulowanie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.

Problematykę tę regulowały do niedawna przepisy rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Przepisy te zostały uchylone z dniem 1 marca 2013 r., jednak nie wprowadzono nowej regulacji prawnej. Istniejąca luka prawna stanowi, zdaniem Rzecznika, zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

Obecnie brakuje regulacji zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom zatrudnionym przy obsłudze żurawi, w tym w szczególności obejmującej tak podstawowe kwestie jak maksymalne normy czasu pracy, czy sposób dokumentowania przebiegu pracy przy obsłudze urządzenia. Brak także regulacji w zakresie standardowego wyposażenia kabiny żurawia.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zagwarantowane w Konstytucji i przysługuje każdemu, nie tylko pracownikowi. Prawo to zostało zaliczone do podstawowych zasad prawa pracy.

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.