W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium dotyczące rozwiązań ułatwiających równoważenie ról rodzinnych i zawodowych, praktyce ich stosowania oraz skutkach dla kobiet i mężczyzn. Dyskusja toczyła się wokół  raportu RPO pt. “Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy”, w którym przedstawione zostały szczegółowe wyniki badania oraz analiza obecnie obowiązujących przepisów prawnych i dostępnych statystyk, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dyskryminacji kobiet na rynku pracy i mężczyzn w obszarze życia rodzinnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich, jako niezależny organ ds. równego traktowania, poddał szczegółowej analizie problematykę tzw. work-life balance w ramach realizowanych badań społecznych dotyczących dyskryminacji. Wyniki zleconego przez RPO badania, a także liczne statystyki krajowe i unijne wskazują, że odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi i nieodpłatną pracę w domu obarczane są przede wszystkim kobiety, ojcowie zaś jedynie okazjonalnie angażują się w obowiązki domowe. Prowadzi to do nierównego traktowania kobiet w obszarze zatrudnienia – kobiety częściej wykonują niskopłatne zawody, podejmują pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także statystycznie zarabiają mniej niż mężczyźni – oraz do nierównego traktowania mężczyzn w obszarze życia rodzinnego – pracodawcy nierzadko uniemożliwiają mężczyznom korzystanie z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Niski poziom zatrudnienia kobiet przekłada się z kolei na zwiększone ryzyko ubóstwa, a także niewykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w toku edukacji i rozwoju zawodowego przez kobiety.

Przeczytaj: Pracownicy chcą się także spełniać w roli rodziców

Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, że podjęte zostaną działania mające na celu poprawę dostępności – w szczególności dla dzieci między 13. a 36. miesiącem życia – i jakości usług opiekuńczych dla dzieci. Ocenił, że aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie urlopów związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem nie wymagają zmian, jako zapewniające rodzicom swobodną decyzję co do tego, w jaki sposób podzielić się opieką w pierwszym okresie życia dziecka. Podkreślił też, że świadczenie z Programu 500+ poszerza możliwości działania rodziny i nie prowadzi do dezaktywizacji zawodowej kobiet. Ewaluacja skutków programu zostanie przeprowadzona po roku funkcjonowania ustawy, wówczas oceniony zostanie także wpływ możliwości kumulowania świadczeń z różnych tytułów na wycofanie się kobiet z rynku pracy. Minister zaznaczył przy tym, że im wyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet, tym wyższa dzietność, która jest ważnym celem prowadzonej polityki rodzinnej.