Pracownica złożyła wniosek o urlop macierzyński do 23 sierpnia 2016 r. W dniu 29 kwietnia chce złożyć wypowiedzenie pracodawcy z przysługującym trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na 31 lipca 2016 r. W tym czasie pracownica chciałaby nadal przebywać na urlopie macierzyńskim.
Czy w takim przypadku pracownica musi złożyć podanie o skrócenie urlopu macierzyńskiego?
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć ten okres i rozstać się z pracownicą?

A jak się zachować w przypadku trwania urlopu rodzicielskiego? 

Odpowiedź: jeśli pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego z własnej inicjatywy rozwiąże umowę o pracę za wypowiedzeniem, urlop ten będzie trwał do momentu ustania stosunku pracy. Za okres przypadający po ustaniu stosunku pracy pracownica zachowa prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wypłacać będzie ZUS.

Chcesz wiedzieć więcej? Zamów DOSTĘP TESTOWY do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, korzystaj z dostępnych  wzorów i czytaj komentarze ekspertów>>>

Uzasadnienie: nie ma przeszkód, aby pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego rozwiązała ze swojej inicjatywy umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Znajdują w takim przypadku ogólne zasady dotyczące wypowiadania umowy o pracę. Przy czym z momentem ustania stosunku pracy ustanie również urlop macierzyński. Nie ma możliwości kontynuowania urlopu macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia – albowiem z tego rodzaju urlopu korzystać może wyłącznie osoba posiadająca status pracownika w rozumieniu prawa pracy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 372) – dalej u.ś.p. zasiłek macierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ubezpieczona urodzi dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego. Jeśli zatem poród przypadał jeszcze w czasie trwania stosunku pracy, to ustanie stosunku pracy nie ma wpływu na uprawnienie pracownicy do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku ZUS kontynuuje wypłatę zasiłku na zasadach ogólnych. Analogiczne wnioski wysnuć należy w przypadku, gdyby umowa o pracę ustała w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego (art. 29 a ust. 1 u.ś.p.). Również z tego rodzaju urlopu korzystać może bowiem wyłącznie osoba pozostająca w stosunku pracy.