W stanowisku w sprawie sprawozdania głównego inspektora rada zaleciła m.in. zintensyfikowanie działań informacyjnych i prewencyjnych skierowanych do pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku, gdyż to oni najczęściej ulegają wypadkom. Uznała, że dla skutecznej prewencji wypadkowej należy także nasilić działania informacyjne dotyczące postępowania powypadkowego w celu właściwego ustalania przyczyn wypadków przy pracy. Niezbędne jest ujednolicenie systemów zbierania informacji o wypadkach przy pracy gromadzonych obecnie niezależnie przez GUS i ZUS, a także PIP i WUG. Należy wzmocnić kontrolę prawidłowości wnioskowania o naliczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz rozważyć udoskonalenie tego systemu z uwzględnieniem specyfiki mikroprzedsiębiorstw.
Rada zaleca ponadto podjęcie działań informacyjno-kontrolnych w celu właściwego ewidencjonowania stażu pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, służących zapewnieniu odpowiedniego odprowadzania składki na fundusz emerytur pomostowych. Widzi potrzebę uwzględnienia w ustawie o zamówieniach publicznych wyraźnego kryterium dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony stosunku pracy, a także eliminowania różnych form zatrudnienia w tym samym miejscu pracy w odniesieniu do prac związanych z dużym ryzykiem wypadku lub choroby zawodowej. Opowiada się za kontynuowaniem przez inspekcję pracy – we współpracy z partnerami społecznymi – kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących kształtowania odpowiednich warunków pracy.
Opracowanie pt. „Zatrudnianie i bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych” przedstawiła wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP Anna Martuszewicz. Zwróciła uwagę, że analiza kilkuletnich wyników kontroli PIP w zakresie zatrudniania i szczególnej ochrony zdrowia pracowników młodocianych wskazuje przede wszystkim na nierealizowanie przez pracodawców obowiązków formalnych, mających jednakże niebagatelny wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Inspektorzy pracy stwierdzają najczęściej u kontrolowanych: nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych, dopuszczanie młodocianych do pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Pozytywne jest natomiast, że jedynie u niewielkiego odsetka pracodawców stwierdza się naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacaniu młodocianym wynagrodzeń i innych świadczeń.
Jak podkreśliła Anna Martuszewicz, ze względu na nierealizowanie przez znaczną cześć pracodawców obowiązków w zakresie ochrony zdrowia młodocianych, dużego znaczenia nabiera prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy działalność prewencyjna w postaci programów edukacyjnych skierowanych do uczniów i pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy.