Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowszą informację pt.: „Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2021 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. Z danych ZUS wynika, że w 2021 r. rentę z tytułu niezdolności do pracy wypadkową przyznano 1 389 osobom. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba była mniejsza o 4,7 proc. Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane na skutek wypadku przy pracy stanowiły 75,2 proc. ogółu rent wypadkowych i było ich o 7,6 proc. mniej niż w roku 2020. W 2021 r. średni wiek rencistów, którym przyznano rentę wypadkową wyniósł 52,9 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim był wyższy o niecałe 4 miesiące. W populacji mężczyzn średni wiek wyniósł 51,9 roku, a w populacji kobiet 55,5 roku. W 74,9 proc. przypadków przyczyną niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy były urazy układu kostno-stawowego, oparzenia termiczne czy też chemiczne.

Czytaj też: Rekompensata i składka wypadkowa >>>

Czytaj również: Pracodawca nie zawsze informuje ZUS o wypadku przy pracy

Rośnie wypadkowość…

Powołując się na dane GUS Zakład podał, że w 2021 roku zgłoszono 68,8 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6 proc. więcej niż w 2020 r. Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3 proc. (analogicznie jak w 2020 roku.), w wypadkach ciężkich - 0,5 proc. (spadek o 0,1 p. proc.). Natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem (lekkich) zwiększyła się o 9,7 proc. Wskaźnik wypadkowości ogółem (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie), tj. liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących, wyniósł 5,10 w 2021 r. wobec 4,62 w 2020 r. Największy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: podlaskim (6,53), opolskim (6,32) oraz warmińsko-mazurskim (6,13), a najniższy w województwach: mazowieckim (3,67) i małopolskim (3,91).

Czytaj też: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego >>>

 

 

… i liczba rent rodzinnych wypadkowych

Jak podaje ZUS, w 2021 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 20 tys. rent rodzinnych wypadkowych. W odniesieniu do 1 209,9 tys. ogółu rent rodzinnych udział rent rodzinnych wypadkowych stanowił 1,7 proc. Jak wynika z badania, w 2021 r. przyznano 255 rent rodzinnych wypadkowych. W porównaniu z rokiem 2020 liczba ta wzrosła o 21,4 proc. ( tj. o 45 przyznanych rent). W 80,4 proc. przypadków renta rodzinna wypadkowa była przyznawana po rencistach lub po zmarłych ubezpieczonych w wyniku wypadków przy pracy, a w pozostałych 19,6 proc. przypadkach w wyniku choroby zawodowej. Najliczniejszą grupę, której przyznano renty rodzinne wypadkowe stanowiły dzieci osób zmarłych - 57,5 proc. uprawnionych. Przeciętna liczba uprawnionych do jednej renty rodzinnej wypadkowej po ubezpieczonym lub renciście zmarłym na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wyniosła 1,7 osoby. W przypadku rent rodzinnych po zmarłym renciście na jedno świadczenie przypadało 1,1 osoby, natomiast po ubezpieczonym 1,9 osoby. Renty rodzinne wypadkowe przyznawane były głównie po zmarłych ubezpieczonych lub rencistach uprzednio zatrudnionych w przemyśle – 42,4 proc. ogółu tych rent rodzinnych, w budownictwie – 19,6 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej – 14,9 proc. oraz w handlu i naprawach – 9,4 proc.  

Czytaj też: Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców >>>

W czwartek, 28 lipca, Główny Inspektorat Pracy opublikował krótkie zestawienie wybranych tragicznych zdarzeń zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy w maju i w czerwcu 2022 r. Okazuje się, że w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje wydarzyło się kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych.