Narodowy Bank Polski opublikował 19 czerwca opracowanie „Kwartalny raport o rynku pracy, I kw. 2012 r.” Zawarte w nim dane wskazują, że w tym okresie liczba pracujących w gospodarce narodowej rosła w tempie 0,6 proc. (rok do roku), to jest o ok. 0,2 pkt. proc. wolniej niż w poprzednim kwartale. Szybciej rosło zatrudnienie w usługach, natomiast w sektorze przemysłowym liczba pracujących zmniejszała się. Jak zaznaczają autorzy opracowania, ten przyrost liczby pracujących wynikał ze wzrostu kontraktów na czas określony, co może odzwierciedlać dużą niepewność przedsiębiorców co do przyszłej koniunktury.

Tempo wzrostu płac w gospodarce w I kw. 2012 r. zwiększyło się z 4,3 proc. w IV kw. 2011 r. do 5,2 proc. (rok do roku). Prawdopodobnie wiązało się też ze zwiększeniem wypłat nagród na początku roku, planowanych pierwotnie na kolejne kwartały, w celu uniknięcia konieczności odprowadzania podwyższonej składki rentowej przez pracodawców.

Opracowanie zawiera również kilka analiz zjawisk z rynku pracy. Jedna z nich dowodzi, że w okresie spowolnienia i wysokiego bezrobocia w latach 1999-2002 płace około 40 proc. pracowników realnie spadły, natomiast za obserwowany wzrost płac w całej gospodarce odpowiadał znaczny wzrost płac osób najlepiej zarabiających. Efekt ten był z kolei mniej widoczny w okresie boomu gospodarczego 2006-2008. Raport porusza również kwestię różnic w kształtowaniu się dynamik wynagrodzeń w okresie boomu oraz w okresie spowolnienia gospodarczego, na które w istotnej mierze wpływała struktura wynagrodzeń. Odnosi się też do efektu „zniechęcenia” bezrobotnych do dalszego poszukiwania pracy. Inna z analiz wyjaśnia z kolei, skąd wzięły się i jak duże są różnice danych o zatrudnieniu i bezrobociu wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego a danymi z cokwartalnego badania BAEL. Zdaniem autorów, różnice dotyczą głównie poziomów, nie zaś obserwowanych w ostatnich latach tendencji.

Zobacz: „Kwartalny raport o rynku pracy, I kw. 2012 r.”

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/rpq1-12.html