Plusy:

1. Bezrobocie najniższe od 26 lat     Mimo spowalniającego wzrostu gospodarczego, spadających inwestycji oraz niestabilnego otoczenia prawnego działalności firm, przedsiębiorcy nie przestali tworzyć nowych miejsc pracy w rekordowym tempie.

2. Pakiet "100 zmian dla firm"

Pierwsza kompleksowa inicjatywa deregulacyjna Rady Ministrów w tej kadencji.

3. Zmiany w zamówieniach publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych była konieczna z racji wdrożenia unijnych dyrektyw, lecz istotne było także dokonanie zmian w obszarze ograniczenia posługiwania się kryterium najniższej ceny oraz zwiększenie znaczenia klauzul społecznych.  

4. Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Jej celem jest przygotowanie w ciągu 18 miesięcy dwóch projektów kodeksu pracy – indywidualnego i zbiorowego. Przyświeca jej idea odchudzenia obecnej regulacji, jej uproszczenia, uelastycznienia oraz likwidacji zbędnych obowiązków, co miałoby zachęcić pracodawców do zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę.

5. Elektronizacja akt pracowniczych oraz skrócenie ich obecnego 50-letniego okresu przechowywania

Zmiany zaproponowane w tym zakresie przez Ministerstwo Rozwoju stanowią realizację postulatów likwidacji “zbędnej papierologii”. Będzie to istotne ułatwienie dla pracodawców i odpowiedź na postęp technologiczny w obszarze zatrudnienia.

Minusy:

1. Powrót do poprzedniego wieku emerytalnego

Rządzący ostatecznie zdecydowali się na obniżenie wieku emerytalnego. Doprowadzi to do spadku poziomu wypłacanych świadczeń oraz jednocześnie nasilenia presji finansowej na system, co skutkować będzie w przyszłości zwiększeniem obciążeń fiskalnych ponoszonych przez pracowników oraz pracodawców.

Zobacz: Prezydent: przywracamy wiek emerytalny oczekiwany przez Polaków

2. Propozycje zmian w obszarze pracy tymczasowej

Celem  projektu przygotowanego przez MRPiPS ma być ograniczenie występujących na rynku nadużyć oraz zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych, jednak proponowane rozwiązania (polegające głównie na wprowadzeniu dodatkowych obowiązków i sankcji) ograniczą możliwość korzystania z pracy tymczasowej, co uderzy nie tylko w agencje i pracodawców użytkowników, ale również w samych pracowników tymczasowych.

3. Daleko idące propozycje zmian w ustawie o związkach zawodowych

Przewidziane w projektowanej nowelizacji rozszerzenie prawa koalicji na osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, stanowiące realizację wyroku TK z 2 czerwca 2015 r., nie budzi zastrzeżeń. Wywołuje je natomiast propozycja, zgodnie z którą osoby wykonujące pracę zarobkową miałyby uzyskać takie same uprawnienia, jakie przysługują obecnie działaczom związkowym i członkom związków zawodowych, tzn. prawo do ochrony przed zwolnieniem, prawo do płatnych oddelegowań i zwolnień z pracy. Są to rozwiązania bardzo daleko idące, a ponadto niezgodne ze standardami międzynarodowymi.