Na posiedzeniu 19 maja 2015 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki z największą liczbą wypadków przy pracy. W obradach uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem.

Stanowisko zostało opracowane w oparciu o wystąpienia i głosy w dyskusji na uroczystym posiedzeniu ROP, zorganizowanym 28 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz ustanowionego przez Sejm w 2003 r. Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Informacje na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy przedstawiły wówczas instytucje nadzoru i kontroli warunków pracy, partnerzy społeczni oraz środowiska naukowe.

Zdaniem rady, informacje te potwierdzają konieczność wzmożonego nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy nad grupą zakładów, w których odnotowywana jest duża liczba wypadków przy pracy oraz wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników, a także prowadzenia skierowanych do tych zakładów działań o charakterze prewencyjnym. Konieczny jest także dalszy rozwój działań skierowanych na zapobieganie wypadkom przy pracy oraz problemom zdrowotnym związanym z pracą, realizowanych w ramach prewencji wypadkowej ZUS. Rada uznaje ponadto za niezbędne podejmowanie przedsięwzięć w dziedzinie kształtowania odpowiedniej kultury bezpieczeństwa i upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie.

Główny inspektor pracy, realizując ustawowe obowiązki, zwrócił się do Rady Ochrony Pracy o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru odwołania Mieczysława Szczepańskiego ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Gdańsku w związku ze złożoną przez niego rezygnacją. W głosowaniu członkowie ROP zaaprobowali tę decyzję.

W trakcie posiedzenia rada rozpatrzyła również materiały: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Analiza przyczyn, przebiegu i okoliczności wypadków przy pracy w grupie pracujących 50+” oraz Instytutu Medycyny Pracy „Nowe wyzwania w ochronie zdrowia pracujących w kontekście profilaktyki chorób przewlekłych i wydłużania wieku emerytalnego”.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 20 maja 2015 r.