Dyrektywa ta zobligowała państwa członkowskie do wyznaczenia instytucji odpowiedzialnej za udzielanie porad dotyczących m.in. dostępu do zatrudnienia, warunków zatrudnienia i pracy, dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, członkostwa w związkach zawodowych, dostępu do szkoleń, kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników unijnych, pomocy udzielanej przez urzędy pracy, obywatelom państw członkowskich UE i EFTA korzystających ze swobodnego przepływu pracowników.
Dyrektywa 2014/54/UE została implementowana do polskiego prawa ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. poz. 691), która weszła w życie 4 czerwca 2016 r. Wyznaczyła Państwową Inspekcję Pracy jako instytucję odpowiedzialną za prowadzenie tego rodzaju poradnictwa w Polsce.
W przyjętym stanowisku Rada pozytywnie oceniła przygotowania Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji nałożonego na nią nowego zadania, szczególnie działania na rzecz utworzenia centrum informacyjnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Zwróciła przy tym uwagę na problemy wykraczające poza ramy dyrektywy, które wymagają rozwiązania. To m.in. kwestia kwalifikacji pracowników urzędów pracy. Nowe zadanie przewiduje, iż PIP ma udzielać porad dotyczących m.in. pomocy udzielanej obywatelom UE i EFTA zainteresowanych pracą w Polsce przez urzędy pracy. Wiąże się z tym konieczność odpowiedniego przygotowania i kompetencji pracowników tych jednostek zwłaszcza w zakresie znajomości języków obcych, a także ich odpowiedniego wynagradzania.W posiedzeniu Rady wzięli udział Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy oraz Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.