Dokument, którym będzie zajmować się Rada Ochrony Pracy, przedstawia m.in. wyniki działań kontrolno-nadzorczych i prezencyjnych zrealizowanych w 2015 r. Według danych Głównego Inspektoratu Pracy w okresie sprawozdawczym inspektorzy PIP przeprowadzili 88,3 tys. kontroli u 71,4 tys. podmiotów. Działania prewencyjno-promocyjne skierowano do 157 tys. adresatów.
Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.