Dotyczyło ono oceny narażenia zawodowego pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
W stanowisku rada podkreśliła, że istotną rolę w działaniach na rzecz ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych i mutagennych odgrywają podjęte przez PIP i PIS działania edukacyjne dotyczące właściwych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem wspomnianych czynników w środowisku pracy, wdrażania dobrych praktyk i stosowania środków profilaktycznych ograniczających to ryzyko. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, którzy mają problemy z właściwą identyfikacją zagrożeń stwarzanych przez czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy.
Rada zaleciła prowadzenie szkoleń dla pracodawców na temat wymagań obowiązujących aktów prawnych dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin sklasyfikowanych jako rakotwórcze lub mutagenne.
Na tym samym posiedzeniu członkowie Rady Ochrony Pracy zapoznali się z wynikami realizacji II etapu rządowego programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, obejmującego lata 2011-2013, przedstawionymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, będący koordynatorem programu.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Program składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje badania w zakresie służb państwowych i służy wspomaganiu państwa w ograniczaniu strat społecznych i ekonomicznych, tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, druga - badania naukowe i prace rozwojowe. W realizacji zadań uczestniczy 17 placówek naukowych.