Ustawa powstała z inicjatywy prezydenta. – Cieszy mnie sposób, w jaki wyprocedowaliśmy tę ustawę, że każdy punkt tam zawarty, każda zmiana, którą proponujemy, każde nowe rozwiązanie jest rozwiązaniem przyjętym jednogłośnie przez Radę – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania ustawy. Podkreślił, że ustawa stanowi konsensus. – To jest wewnętrzny konsensus Rady Dialogu Społecznego zaakceptowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, zaakceptowany przez posłów i senatorów – dodał.

Szerszy katalog kompetencji

Rada Dialogu Społecznego oraz strona pracowników i pracodawców zyskały uprawnienia do opiniowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dot. planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków.

 

Nowością jest także prawo do występowania przez Radę Dialogu Społecznego do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu.

Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady.Przewodniczący Rady corocznie będzie przedstawiał Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z działalności Rady oraz informację o działalności Rady za okres swojej kadencji

Wzmocnienie Rady

Poszerzono kręg osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych Rady, z głosem doradczym, o przedstawiciela Głównego Inspektora Pracy. Strona pracowników i stronę pracodawców Rady zyskała możliwość podejmowania uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wsparcie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Doprecyzowany został skład wojewódzkiej rady dialogu społecznego i zasady funkcjonowania jej biura. Określano także zasady podejmowania uchwał przez WRDS oraz zapewnienie możliwości głosowania korespondencyjnego. Zwiększony został także limit wydatków na funkcjonowanie WRDS – 200 tys. na każdy.

Na Radę Dialogu Społecznego nałożony został obowiązek dokonania oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawienia Prezydentowi RP rekomendacji zmian w tym zakresie, w terminie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Prezydent wyraził nadzieję, że przyjęte prawo okaże się ważne z punktu widzenia dialogu społeczno-politycznego. – Wierzę, że te zmiany usprawnią dialog w Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda. Zaznaczył, że ma nadzieję na poprawę dialogu zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu rad wojewódzkich. – Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj podpisać tę ustawę. Gratuluję – zakończył.

Czym zajmuje się Rada Dialogu Społecznego?

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. W skład Rady ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.