Przedstawiciele umawiających się stron zebrani na Konferencji dyplomatycznej przyjęli jednomyślnie Deklarację Wiedeńską w sprawie zasad stosowania Konwencji bezpieczeństwa jądrowego.

Deklaracja stanowi efekt wysiłków międzynarodowych nad podniesieniem światowego poziomu bezpieczeństwa jądrowego, podjętych po awarii w Fukushimie.

Konferencja dyplomatyczna była zwołana w celu przedyskutowania propozycji szwajcarskiej dotyczącej zmian w art. 18 Konwencji, a odnoszącej się do projektowania i konstrukcji elektrowni jądrowych. W Deklaracji zapisano (zgodnie z propozycją szwajcarską), że nowe elektrownie jądrowe mają być projektowane, lokalizowane i konstruowane w sposób zapobiegający awariom. W stosunku do obiektów już istniejących przyjęto zasadę zgłoszoną przez Wspólnotę Euratom, że należy dążyć do tego celu wszędzie tam, gdzie jest to praktycznie osiągalne. W obydwu przypadkach należy przestrzegać standardów MAEA.

Deklaracja zawiera szereg zasad, które stanowią przewodnik stosowania Konwencji przez umawiające się strony. Szczegółowe podsumowanie działań związanych z Konferencją dyplomatyczną zawarto w Raporcie Końcowym.

Deklaracja Wiedeńska jest zgodna z przepisami Dyrektywy Rady 2014/87/EURATOM, które zostały już w znacznym stopniu uwzględnione w Prawie atomowym. Dlatego więc postanowienia Konferencji dyplomatycznej znajdują już odzwierciedlenie w polskim systemie prawnym.

Źródło: www.paa.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2015 r.