Odpowiedź

W celu określenia maksymalnego pochylenia rampy wjazdowej do magazynu należy posiłkować się przepisami:
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), w którym, w § 70, zostało określonemaksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem. Dla samochodów nachylenie to zostało wskazane na 15%,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.), w którym, w § 5, określono, że w przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%, oraz że pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.

Uzasadnienie

Producenci wózków jezdniowych deklarują maksymalne pokonywanie wzniesień o kącie pochylenia nawet ponad 30%, a producenci tzw. „paleciaków” określają dla swoich produktów pokonywanie wzniesień z ładunkiem na 5%, bez ładunku - 8%. Ze względu na bezpieczeństwo pracy kąt pochylenia wjazdu na rampę może wynosić maksymalnie dla wózków jezdniowych (według treści szkoleń opracowanych przez UDT dla operatorów wózków): z napędem elektrycznym - 10%, a z napędem spalinowym - 15%.
Podsumowując, można stwierdzić, że wjazd na rampę dla wózka jezdniowego oraz dla tzw. "paleciaka" nie powinien mieć pochylenia większego niż 8%.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów