Obecnie przyjmowane są do nich osoby po ukończonej terapii odwykowej.
Ustawa zwiększa wysokość motywacyjnej premii integracyjnej z 20 do 50 proc. świadczenia integracyjnego. Premia ta jest przyznawana najaktywniejszym uczestnikom zajęć terapeutycznych, osiągającym największe postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.
 
 
Ponadto ustawa zmienia niektóre wymogi dotyczące przyznania i przedłużania statusu Centrum Integracji Społecznej, zakresu działań, zasad finansowania, zasad zatrudniania i warunków pracy w Centrum. W ustawie zaproponowano także zmiany zakresu działań realizowanych przez kluby integracji społecznej, zasad finansowania działań i obowiązków sprawozdawczych klubów.
Nowe regulacje przewidują utworzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze pracy. Do zakresu działania Rady będzie należało opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego,  przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze. Rada ma się składać z nie więcej niż 15 osób, pełniących swoje funkcje społecznie, a reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady będzie powoływał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat.
Ustawa trafi na biurko Prezydenta.