Przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 8255,7 tys. osób i było o 0,8% wyższe niż przed rokiem (odpowiednio w ub. roku spadek o 0,1%).

Stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 3,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,8%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,7%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,2%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,1%); natomiast niewielki wzrost w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 0,1%) wynikający głównie z zatrudnienia większej liczby osób przy pracach interwencyjnych, w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,6%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0,7%), edukacji (o 1,3%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,4%). W pozostałych sekcjach wystąpił spadek zatrudnienia, w tym największy w górnictwie i wydobywaniu oraz budownictwie (po 6,4%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,3%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,6%).

Źródło: stat.gov.pl, stan z dnia 1 października 2015 r.