Zgodnie z art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców.

Nadawanie i cofanie uprawnień rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady opiniowania przez rzeczoznawców projektów obiektów budowlanych zostały uregulowane w art. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835).

Na pracodawcy ciąży obowiązek dostosowania pomieszczeń pracy do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto musi on utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Szczegółowe wymagania bhp, którym muszą odpowiadać obiekty budowlane, teren zakładu pracy oraz pomieszczenia pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Źródło: Rzeczpospolita, 16 kwietnia 2010 r., Sylwia Gortyńska