Propozycje wydatkowania środków przez pracodawcę na ochronę zdrowia pracowników
\

W dniu 25 kwietnia 2012 r. skierowano do I czytania Sejmu projekt ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który proponuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu umożliwienie pracodawcom wydatkowania środków na ochronę zdrowia pracowników poprzez przekazanie określonych kwot na odrębny rachunek bankowy pracownika, z którego można będzie wydatkować pieniądze wyłącznie na działania związane z ochroną zdrowia tej osoby oraz jego najbliższej rodziny.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, aby kwoty te wahały się w granicach 5-10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ustawy zaprezentowany przez posłów ugrupowania Solidarna Polska proponuje dwutorowe przekazywanie środków na ochronę pracowników – ze środków pracodawcy oraz ze środków ZFŚS. Pracodawca, w przypadku akceptacji wniosku, będzie obowiązany przekazać środki na wskazany przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu rachunek bankowy w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku lub systematycznie co miesiąc począwszy od dnia otwarcia rachunku bankowego. Środki zgromadzone na rachunku bankowym osoba uprawniona do korzystania z Funduszu będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na: opłacanie świadczeń zdrowotnych; zakup leków, zakup wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza. Powyższe wydatki będą mogły dotyczyć pracownika lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych, powinowatych do II stopnia lub rodzeństwa. Istotną kwestią zaproponowaną w projekcie jest to, że kwoty uzyskane przez pracownika na podstawie ustawy nie będą zaliczane do jego wynagrodzenia oraz będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Od kwot uzyskanych przez pracownika na podstawie ustawy nie będą pobierane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przewiduje się również, że kwoty wydatkowane przez pracodawców na cele określone w projekcie ustawy, będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Projekt przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, które w głównej mierze mają na celu wprowadzenie ram prawnych umożliwiających bankom prowadzenie szczególnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na potrzeby ochrony zdrowia pracowników oraz zabezpieczenie przez banki warunków technicznych i organizacyjnych dla prowadzenia tych rachunków.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 26 kwietnia 2012 r.