Działające od 1999 r. Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy z Tarnobrzega przyjęło za swój statutowy cel inicjowanie, propagowanie i rozwijanie postaw i działań sprzyjających bezpieczeństwu pracy, ochronie zdrowia pracowników i środowiska naturalnego.

Wymiernym efektem tej działalności było m.in. ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów wyróżnienia „Złote szelki”, a także współfinansowanie konferencji naukowych, publikacji, szkoleń i konkursów w dziedzinie bhp. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy Stowarzyszeniu komisję kwalifikacyjną, stwierdzającą kompetencje osób zajmujących się obsługą i dozorem urządzeń i instalacji elektrycznych. Od 1999 r. przeegzaminowano ponad 20.000 osób, a dochód z tej działalności przeznaczany jest w połowie na cele statutowe Stowarzyszenia. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie takich kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Źródło: Atest 2010, nr 1, s. 46-47, Robert Kozela