Projekt określa zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy badania lub testy mają charakter okresowy oraz jednostki właściwe do przeprowadzania badań i testu.
W badaniu psychofizjologicznym stosuje się test, umożliwiający ocenę predyspozycji funkcjonariusza do pełnienia służby w wyodrębnionych komórkach, gdzie funkcjonariusz powinien legitymować się nie tylko szczególnymi kwalifikacjami, ale także odpowiednimi cechami osobowymi. Badanie takie może być przeprowadzone z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, w tym także z wykorzystaniem poligrafu.
W projekcie rozporządzenia zawarto testy, za pomocą których określa się poziom ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy, mający istotny wpływ na realizację zadań na wybranych stanowiskach. Test ten służył będzie do oceny poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy, w oparciu o trzy podstawowe zdolności motoryczne (wytrzymałość, szybkość i siłę). Normy do oceny sprawności fizycznej zróżnicowane zostały ze względu na wiek i płeć.
Projekt reguluje również kwestie związane z badaniem psychologicznym, które przeprowadza się w zakresie niezbędnym do oceny sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, w związku z wykonywaniem zadań związanych z: użyciem lub wykorzystaniem broni palnej, prowadzeniem czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej oraz związanymi z obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. Badanie psychologiczne powinna przeprowadzać osoba posiadająca tytuł magistra psychologii, przeszkolona w zakresie metod stosowanych w tym badaniu oraz posiadająca trzyletnie doświadczenie zawodowe. Badanie psychologiczne będzie przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg.
Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 marca br.