Jej uproszczenie ma na celu ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, którą Sejm przyjął 22 grudnia 2015 r. Nowe regulacje mają poprawić mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku UE.

Ustawa wdraża dyrektywę 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i zapewnia stosowanie rozporządzenia unijnego 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (rozporządzenie w sprawie systemu IMI).

Akt przewiduje wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej i zwiększenie dostępu do informacji o zawodach regulowanych. Europejska legitymacja zawodowa będzie dokumentem elektronicznym wydawanym osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Chodzi m.in. o zawody lekarza, pielęgniarki i farmaceuty. Legitymacja będzie wydawana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (system IMI), co ułatwi i przyspieszy wymianę danych między instytucjami. W przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia, nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji. W praktyce oznacza to automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w naszym kraju.

Ustawa przewiduje też uznawanie w Polsce praktyki zawodowej, odbytej w innym państwie członkowskim lub poza UE w zawodach, w których jest ona wymagana do uznania pełnych kwalifikacji. Wprowadzone zostanie także prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Np. jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa – w ramach tego samego zawodu – ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać w Polsce.

Aby szczególnie chronić bezpieczeństwo pacjentów, a także dzieci i młodzieży ustawa wprowadza „mechanizm ostrzegania” w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw np. o lekarzach lub nauczycielach, którzy utracili prawo wykonywania zawodu.

Ustawa ma wejść w życie 18 stycznia 2016 r. i zastąpić regulację z 18 marca 2008 r. Akt trafi do dalszych prac w Senacie

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE, WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2015 r.