Obradujące w Gdańsku prezydium KK NSZZ "Solidarność" zaopiniowało projekt ustawy o Państwowej Inspekcji pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

"Solidarność" pozytywnie ocenia zawarte w projekcie rozszerzenie uprawnień Inspekcji Pracy do kontroli wykazów stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze oraz do kontroli ewidencji pracowników wykonujących pracę w tych warunkach. Równie pozytywną reakcję Związku budzi dodana w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych możliwość podjęcia kontroli przez inspektora pracy z urzędu, a nie tylko na skutek skargi pracownika.

Prezydium KK proponuje, aby ostateczna decyzja uznania uprawnień do emerytury pomostowej wydawana była w oparciu o decyzję Państwowej Inspekcji Pracy, a ewentualne wątpliwości związane uznaniem pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze powinny być wyjaśniane pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwową Inspekcją Pracy.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 26 lutego 2015 r.