Z u.ł.s.k. może skorzystać przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek sprzedaży, nie mniej jednak niż o 25%, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., który przy tym nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze FGŚP i FP, a ponadto wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, który w dniu 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji (WE) - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, s. 2 oraz w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, s. 3, który przy tym opracował realny program naprawczy, sporządzony na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, który nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków FP i który uzyskał zaświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Natomiast dysponent FGŚP może, na podstawie wniosku przedsiębiorcy znajdującego się w przejściowych trudnościach finansowych, udzielić pracownikom świadczenia na uzupełnienie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego lub na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy - za okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Może też udzielić przedsiębiorcy pomocy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od przyznanych świadczeń, może ponadto ustalić nowe warunki spłaty należności funduszu. Z tej pomocy może skorzystać przedsiębiorca, któremu udzielono pożyczki z tytułu przejściowych trudności finansowych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 1994 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.). Przedsiębiorca nie może przy tym wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie (lub w okresach) pobierania przez niego świadczeń lub stypendium określonych w ustawie - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 6 miesięcy.
Wniosek powinien w szczególności zawierać: nazwę i adres przedsiębiorcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, formę prawną firmy, określenie rodzaj działalności i datę jej rozpoczęcia, liczbę pracowników, NIP i regon, rodzaj i charakter szkoleń lub kierunek studiów podyplomowych pracowników, liczbę osób skierowanych na szkolenia lub studia podyplomowe. kalkulację kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, wnioskowaną do FP wysokość środków na dofinansowanie oraz na finansowanie studiów i składek na ubezpieczenie społeczne, a także uzasadnienie przewidywanym rozwojem firmy potrzeby odbycia przez pracownika szkoleń lub studiów podyplomowych.

Pomoc, o której mowa w u.ł.s.k., w okresie od dnia wejścia w życie u.ł.s.k. do dnia 31 grudnia 2010 r. jest pomocą publiczną udzielaną na zasadach, o których mowa w pkt 4.2.2 ww. komunikatu Komisji. W związku z tym pomoc ta nie może być udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, s. 22 z późn. zm., na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) – dalej Traktat WE; nie może być uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, nie może być udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej oraz na działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE.

Ponadto powyższa pomoc nie może zostać udzielona przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc de minimis (pomoc o niewielkich rozmiarach, nie powodująca naruszenia konkurencji na rynku, udzielana przedsiębiorcom przez państwo) z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega oraz inną pomocą udzieloną w ramach tymczasowego środka ograniczonej kwoty pomocy przewidzianego w komunikacie Komisji, przekracza w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. równowartość w złotych kwoty 500.000 euro. Pomoc, o której wyżej mowa, może być udzielana równocześnie z inną pomocą publiczną lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej pomocy określonej dla danego przeznaczenia w przepisach UE.
W 2009 r. Minister Pracy przekazał funduszowi jednorazowo środki Funduszu Pracy w kwocie 960 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie. Objęcie pracownika przestojem ekonomicznym może trwać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.