Odpowiedź: w weekendowym systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownik nie ma prawa do co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Zakres czasowy niedzieli nie musi wiązać się z ustaloną w zakładzie pracy porą nocną. Jeśli w zakładzie pracy jest regulamin pracy, to granica czasowa niedzieli powinna być wprowadzona w regulaminie pracy.

Uzasadnienie: ustawodawca wprowadził w art. 144 k.p. możliwość zatrudniania pracowników tylko w weekendy i święta. Dobowa norma czasu pracy w weekendowym systemie czasu pracy wynosi 12 godzin, a przeciętna tygodniowa – 40 godzin. W weekendowym czasie pracy obowiązuje krótki okres rozliczeniowy, który nie może przekroczyć 1 miesiąca. Weekendowy czas pracy może być wprowadzany tylko w umowie o pracę (art. 150 § 3 k.p.).

W weekendowym systemie czasu pracy 35 – godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy może przypadać w innym dniu niż niedziela (art. 133 § 4 k.p.). Pracownik zatrudniony w weekendowym czasie pracy nie ma prawa do co czwartej niedzieli wolnej od pracy (art. 15112 k.p.).

Ustawodawca odrębnie sprecyzował granice doby niedzielnej i świątecznej. Granica czasowa niedzieli i święta w rozumieniu art. 151§ 2 k.p. nie pokrywa się z dobą astronomiczną. Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 następnego dnia, chyba że u danego pracodawcy ustalono w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy (w zakładach, w których  nie ma tych aktów normatywnych - w drodze decyzji pracodawcy) inną granicę czasową obejmującą kolejne 24 godziny.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych