Zakład pracy to jednostka budżetowa. Kilku pracowników zgłosiło chęć uczestnictwa w kursie języka angielskiego w formie e- learning , nauka trwa dwa semestry, pracownicy korzystają z dostępu do lekcji w domu, w trakcie semestru przewidziano testy kontrolujące wiedzę , po drugim semestrze przewidziane są testy podsumowujące naukę, po pozytywnym zaliczeniu testów wydane zostanie zaświadczenie. Pracodawca pokrywa koszt nauki, chciałby podpisać umowę o podnoszenie kwalifikacji z pracownikiem.
 
Czy pracownikowi należy się urlop szkoleniowy?
Czy okres pozostanie w zatrudnieniu może wynosić np. 1 rok?
 
Odpowiedź: prawo do urlopu szkoleniowego związane jest z przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 1031 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługuje urlop szkoleniowy. Wymiar takiego urlopu dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wynosi 6 dni (art. 1032 § 1 pkt 3 k.p.).

Kodeks pracy nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”. Należałoby przyjąć, iż uprawnienie do urlopu szkoleniowego powinno pozostawać w związku z określonym procesem kształcenia polegającym na zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy wymaganej do wykonywania danego zawodu, zakończonym egzaminem potwierdzającym fakt podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, którego tryb i zasady przeprowadzania regulują odrębne przepisy. Dokonując oceny, czy w danym przypadku pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy należy więc oprzeć się na właściwych przepisach regulujących proces uzyskiwania określonych kwalifikacji zawodowych.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, należałoby uznać, że pracownikom uczestniczącym w kursie języka angielskiego w formie e-learningu nie będzie przysługiwał z tego tytułu urlop szkoleniowy (testy podsumowujące naukę języka obcego, nie powinny być utożsamiane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe).   

Jeżeli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu nauki, powinien zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.  Umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 1035 k.p. maksymalny okres „odpracowania” określony w umowie nie może przekraczać 3 lat. Nie ma zatem przeszkód, aby okres ten wyniósł 1 rok.