Pracownik nabywa prawa do emerytury z dniem 27 marca 2016 r.
W jakim terminie powinien zawiadomić pracodawcę o zamiarze przejścia na emeryturę przy stażu pracy powyżej 20 lat na umowę o pracę?
 
Odpowiedź: przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: z 2015 r. poz. 748) - dalej u.e.r. nie ustalają terminu, w którym pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o zamiarze zakończenia pracy  i przejścia na emeryturę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Polecamy: Sprawdź, ile może dorobić emeryt lub rencista>>>

Uzasadnienie: przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: z 2015 r. poz. 748) - dalej u.e.r. nie ustalają obligatoryjnego terminu, w którym pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o zamiarze zakończenia pracy  i przejścia na emeryturę.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który spełnia wszystkie warunki nabycia prawa do świadczenia emerytalnego, nie różni się niczym od rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem. Może do niego dojść w wyniku porozumienia stron, a więc w terminie uzgodnionym między pracownikiem a pracodawcą, albo poprzez wypowiedzenie złożone przez zainteresowanego pracownika. Obowiązuje wówczas okres wypowiedzenia wynikający z przepisów.

W myśl art. 36 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują szczególnych, np. krótszych okresów wypowiedzenia dla pracowników przechodzących na emeryturę.

Natomiast w myśl art. 103a u.e.r. prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Podstawą otrzymania emerytury jest  rozwiązanie stosunku pracy. W związku z tym osoby, które składają do ZUS wniosek o przyznanie emerytury muszą przedłożyć w ZUS świadectwo pracy.