Czy pracownik może zrezygnować z dnia wolnego za święto w sobotę 15 sierpnia?

Ile godzin 160 czy 168 w miesiącu należy mu policzyć, jeśli takiego dnia nie weźmie?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: nie ma takiej możliwości, gdyż w przeciwnym razie świadczyłby pracę w wymiarze większym niż obowiązujący go w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. W ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego wymiar czasu pracy w sierpniu wynosi 160 godzin.

Uzasadnienie: jak wynika z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Dalej, jak wynika z art. 130 § 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1 k.p., ulega w tym okresie obniżeniu również o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Czytaj: Sprawdź, jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

W przypadku zatrudnienia w ramach pełnego etatu i podstawowego systemu czasu pracy, obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu święta w praktyce oznacza konieczność wyznaczenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy na przestrzeni danego okresu rozliczeniowego. Jeśli u danego pracodawcy obowiązują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, ustalony zgodnie z przytoczonymi powyżej zasadami wymiar czasu pracy w sierpniu 2015 r. wynosi 160 godzin, co wynika z następującego wyliczenia:

(40 godzin x 4 tygodnie) plus

(8 godzin x 1) z tytułu dnia wystającego minus

(8 godzin x 1) tytułu święta.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak: 

Czy wszystkim pracownikom należą się dni wolne za święto przypadające w sobotę?

Jak pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim prawidłowo udzielić dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Czy z rozkładu czasu pracy musi wynikać z jakiego tytułu pracownik otrzymuje dzień wolny?