Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 430), uchwalona przez Sejm 24 lipca 2020 r., przewiduje też nowe obowiązki dla pracodawców użytkowników (tj. korzystających z usług agencji pracy tymczasowej), zatrudniających pracowników tymczasowych delegowanych z innych państw członkowskich.

Czytaj również: Sejm uchwalił nowelę o pracownikach delegowanych, a w niej przepisy o pracy zdalnej>>
 

Unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników obowiązuje od początku 1997 r., ale w 2018 r. wprowadzono do niej liczne zmiany, które teraz muszą znaleźć odzwierciedlenie w krajowych przepisach prawa. Ich zasadniczym celem jest wprowadzenie bezwzględnie obowiązujących zasad chroniących przed nierównym traktowaniem pracowników delegowanych do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim niż ich zwykłe miejsce pracy.

 


Minimalne standardy zatrudnienia

Nowelizacja w kwestii zasady delegowania pracowników do Polski przewiduje, że podstawowy okres delegowania wynosi 12 miesięcy. Może być on przedłużony do 18 miesięcy, ale muszą być spełnione dwa warunki: takie przedłużenie musi być umotywowane i należy o nim zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy przed upływem pierwszych 12 miesięcy. Do zatrudnienia delegowanego pracownika mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i innych przepisów określających prawa i obowiązki pracownika, między innymi w zakresie wynagrodzenia za pracę, wymiaru urlopu wypoczynkowego, czy ochrony pracownic w ciąży. Podobnie, jak w przypadku polskich pracowników obowiązuje zasada korzystności – jeśli pracodawca ma zamiar korzystniej uregulować warunki zatrudnienia, nie ma ku temu przeszkód. Kodeks pracy to standard minimalny.

 


Dodatkowe warunki po przekroczeniu limitów

Przekroczenie 12 lub 18 miesięcznego okresu delegowania ma mieć ten skutek, że do zatrudnienia delegowanego pracownika w Polsce będą mieć zastosowanie prawie wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, a nie w ograniczonym zakresie, jak przed przekroczeniem limitu. Wyłączone jest jedynie stosowanie zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę, stosowania klauzul o zakazie konkurencji, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych.
Istotnym ograniczeniem z punktu widzenia pracodawców wysyłających pracowników do pracy w Polsce może okazać się zasada, że jeżeli deleguje on kolejnych pracowników do wykonywania tego samego rodzaju pracy, to okresy ich delegowania sumuje się i ich sumę uwzględnia się w podanych wyżej limitach czasowych.

 

Pracodawcy użytkownicy z nowymi obowiązkami

Nowa regulacja przewiduje też nowe obowiązki dla tych pracodawców użytkowników, którzy korzystają z pracy delegowanych do Polski pracowników tymczasowych. Obowiązki te mają charakter informacyjny. Skupiają się na przekazywaniu informacji o warunkach zatrudnienia wynikających z układów zbiorowych i innych porozumień określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, a ponadto o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego do pracy w innym państwie członkowskim. Takie ukształtowanie obowiązków ma związek ze zmianą definicji pracodawcy delegującego pracownika. Jeśli pracodawca użytkownik skieruje pracownika tymczasowego do pracy w innym państwie członkowskim, na pracodawcy – czyli na agencji pracy tymczasowej, spoczywać będzie obowiązek zapewnienia temu pracownikowi nie gorszych warunków zatrudnienia niż te wynikające z przepisów państwa członkowskiego, w którym faktycznie świadczy pracę.

Spodziewane opóźnienia we wdrożeniu unijnych rozwiązań

Dyrektywa zmieniająca zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia nowych przepisów w terminie do 30 lipca 2020 r. Państwa członkowskie apelowały o zmianę tej daty. Z polskiej perspektywy może okazać się, że jeśli prawodawca unijny nie zmieni daty wdrożenia, będziemy spóźnieni z implementacją. Ustawa została wprawdzie przyjęta przez Sejm na ostatnim posiedzeniu, 24 lipca br., ale poprawki do niej będzie zapewne wprowadzać także Senat, który najbliższe posiedzenie ma zaplanowane na 4 - 7 sierpnia.

Czytaj również: Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje>>

Autorka: Karolina Kołakowska, adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci, ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec.