Odpowiedź: Możliwe jest zrzeczenie się na rzecz pracownika ojca wychowującego dziecko dwóch ostatnich tygodni urlopu macierzyńskiego.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 180 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Z przepisu tego wynika, że pracownica może zrzec się dowolnej części urlopu macierzyńskiego, byleby przypadała ona po wykorzystaniu przez nią co najmniej 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego po porodzie. Może zrzec się zatem 2 ostatnich tygodni tego urlopu. Nie jest natomiast możliwe podzielenie na dwie części dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wykorzystania go w połowie przez matkę, a w połowie przez ojca dziecka. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Z określenia "jest udzielany jednorazowo" wynika zakaz dzielenia tego urlopu na części. Z tego wypływa wniosek, że z urlopu tego może korzystać tylko jedno z rodziców. Trzeba zatem niejako z góry ustalić, które z uprawnionych rodziców (matka dziecka czy pracownik ojciec wychowujący dziecko) i w jakim wymiarze urlop ten wykorzysta. W przypadku zadeklarowania we wniosku chęci wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze niższym niż maksymalnie przysługujący, późniejsze jego przedłużenie w drodze złożenia kolejnego wniosku nie będzie już możliwe (ze względu na to że urlop jest udzielany jednorazowo).