Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca musi zażądać okazania dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce. Po przedstawieniu przez cudzoziemca takiego dokumentu, pracodawca ma obowiązek powiadomić ZUS o zatrudnieniu tej osoby. Z kolei ZUS powinien przekazać informację do Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

Ustawa wprowadza sankcje dla podmiotów zatrudniających bez ważnego dokumentu pobytowego. Poza tym określa zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca
Ustawa wprowadziła przepisy przejściowe dla pracodawców, którzy już zatrudniają cudzoziemców. Mianowicie pracodawcy powinni uzupełnić dokumentację w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku uzupełnienia dokumentacji oraz zgłoszenia cudzoziemca doZUS odpowiedzialność pracodawcy będzie wyłączona, jeżeli okaże się, że zatrudniony cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie.

Podsumowując zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca musi przechowywać dokument pobytowy pracownika zagranicznego a w przypadku utraty jego ważności wymagać przedstawienia aktualnego.

 

Małgorzata Skibińska