Czy rubryki świadectwa pracy niedotyczące pracownika mogą pozostać puste? 
 
 

Odpowiedź: rubryki świadectwa pracy, które nie dotyczą danego pracownika mogą pozostać puste.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282). Załącznik zawiera wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania świadectwa pracy, wskazujące rodzaj informacji, jakie należy wskazać w poszczególnych punktach świadectwa pracy.

Zobacz także: Świadectwo pracy w praktyce

Wyżej wymienione przepisy nie określają jednak, w jaki sposób pracodawca powinien wypełnić te rubryki świadectwa pracy, które nie odnoszą się do danego pracownika (np. punkt dotyczący odbywania służby wojskowej, czy korzystania z urlopu bezpłatnego – w przypadku pracownika, który z takiego urlopu nie korzystał). W konsekwencji, jako dopuszczalne należy uznać zarówno pozostawienie takich rubryk pustych, jak i wykreślenie ich linią poziomą, czy umieszczenie adnotacji „nie dotyczy”. Jeżeli więc pracodawca przy wystawianiu świadectwa pracy korzysta z pomocy programu komputerowego, który pozostawia jako puste te rubryki świadectwa pracy, które nie dotyczą danego pracownika, to nie ma podstaw aby pracownik kwestionował tak wypełnione świadectwo pracy. 

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych