Odpowiedź: w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu przed ustaniem zatrudnienia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 k.p.(urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w roku ustania stosunku pracy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (niezależnie od tego, która ze stron stosunku pracy wypowiada umowę), pracodawca ma więc możliwość zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia.

Zobacz takze: Wakacje, czyli czas na urlop wypoczynkowy

Jednak w przypadku opisanym w pytaniu, umowa o pracę ma zostać rozwiązana w trybie porozumienia stron. W takiej sytuacji pracodawca nie może bez wniosku pracownika udzielić mu urlopu do dnia upływu terminu rozwiązania umowy – w razie rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie występuje bowiem okres wypowiedzenia. Co więcej, z pytania wynika, że od dnia uzyskania zgody na rozwiązanie umowy pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy pracodawca nie może w tym samym czasie udzielić mu urlopu wypoczynkowego (z reguły takie zwolnienie występuje przy wypowiedzeniu umowy i wówczas pracodawca określa w jakim terminie w okresie wypowiedzenia pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a w jakim terminie ma obowiązek wykorzystać urlop – okresy te nie mogą się nakładać).

Reasumując, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o urlop, pracodawca nie ma możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu przed ustaniem zatrudnienia. W takiej sytuacji będzie obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za urlop.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych