Obowiązek stworzenia przez pracodawcę rejestru wypadków przy pracy wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07. 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 105, poz. 870) – dalej r.o.p.w. Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 r.o.p.w. pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków przy pracy zawiera:
1) imię i nazwisko poszkodowanego,
2) miejsce i datę wypadku,
3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
7) liczbę dni niezdolności do pracy,
8) inne informacje, nie będące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

W rejestrze wypadków przy pracy powinny znaleźć się dane wskazane w r.o.p.w. dla wszystkich wypadków przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Jeżeli w trakcie zdarzenia wypadkowego nikomu nic się nie stało, tzn. nie wystąpił uraz u pracownika, zdarzenia nie należy traktować jako wypadek przy pracy, lecz ewentualnie jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe.
Przepisy nie przewidują obowiązku tworzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W szczególności w przepisach r.o.p.w. nie mowy o takim rejestrze. Pomimo braku formalnego wymogu prowadzenia przez pracodawcę rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca taki rejestr prowadził. W takiej sytuacji trzeba jedynie pamiętać, iż pracodawca nie traktuje tego jako swój obowiązek, lecz jako dobrą wolę i może w przyszłości zrezygnować z jego prowadzenia.
Uproszczony rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych mógłby zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko pracownika, który uległ zdarzeniu potencjalnie wypadkowemu,
2) miejsce i datę zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
3) informacje dotyczące skutków zdarzenia potencjalnie wypadkowego dla poszkodowanego,
4) datę sporządzenia notatki z miejsca zdarzenia potencjalnie wypadkowego.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł