Fragment komentarza z Serwisu BHP.

Wymagania dla prac szczególnie niebezpiecznych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p. Pracom szczególnie niebezpiecznym poświęcono w całości rozdział 6 r.o.b.h.p. Zgodnie z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p. przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć prace, o których mowa w rozdziale 6 r.o.b.h.p. oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
Z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p. wynika więc, że decyzję o zaszeregowaniu konkretnej wykonywanej pracy, do prac szczególnie niebezpiecznych może w instrukcji eksploatacji podjąć producent urządzenia lub instalacji, który stwierdza, że charakter pracy z urządzeniem i instalacji jest na tyle niebezpieczny, iż pozwala to na uznanie pracy za pracę szczególnie niebezpieczną. Taką decyzję może podjąć również pracodawca w momencie stwierdzenia, iż konkretna wykonywana praca jest pracą o zwiększonym zagrożeniu lub pracą wykonywaną w utrudnionych warunkach. Należy pamiętać, iż uznanie wykonywanej pracy za pracę szczególnie niebezpieczną może wynikać także z innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tzw. przepisów branżowych bhp.
Do prac szczególnie niebezpiecznych opisanych w r.o.b.h.p. należy zaliczyć:
1. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
2. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
3. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
4. prace na wysokości.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.