Od ładnych kilku lat obowiązuje zakaz pracy w święta, uregulowany w kodeksie pracy. Od tego zakazu pojawia się jednak coraz więcej wyjątków.

(Ostatnią nowelizacją kodeksu pracy, z 24 stycznia 2014 r., która weszła w życie 4 marca 2014 r. wprowadzono kolejny wyjątek od kodeksowego zakazu pracy w święta. Zgodnie z art. 15110 pkt 11 k.p., dozwolona jest praca polegająca na świadczeniu usług (oraz zapewniająca wykonanie tej usługi) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza Polską, jeżeli u odbiorcy tej usługi jest wówczas dzień pracujący. A zatem, zgodnie z nowymi przepisami można świadczyć zdalnie pracę w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy. Takim dniem, u nas świątecznym, a w innych krajach pracującym, jest zbliżający się 11 Listopada – Dzień Niepodległości.

Jeśli więc pracodawca ustali w grafiku, że pracownik ma wykonać pracę dla swojego zagranicznego partnera właśnie 11 listopada, to będzie mu musiał zapłacić za tę dyspozycyjność. Kodeks pracy w ogólnej dopuszczalności pracy dla zagranicznych firm bez ograniczeń nie zawiera katalogu branż, których dotyczy ten wyjątek. Chodzi jednak o to, by praca była wykonana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, czyli poczty elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych np. przeprowadzenie negocjacji przez wideokonferencję, czy rozmów telefonicznych z zagranicznym partnerem. Ważne jest to, by pracę wykonali ci, którzy wykonują bezpośrednio takie usługi i są osobami niezbędnymi do jej wykonania. Chodzi o przełożonych i osoby zapewniające wsparcie techniczne – informatyków, sekretarkę.

Regulamin pracy powinien zawierać wskazanie stanowisk, na których dopuszczalne jest wykonywanie pracy w święta. Takie zastrzeżenie może być zawarte wprost w umowie o pracę.

Pracodawcy muszą jednak pamiętać o tym, że są zobowiązani zrekompensować pracownikom pracę w święto. Oznacza to, że mają obowiązek oddać dzień wolny za 11 listopada do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie jest to możliwe z obiektywnych powodów, np. pracownik rozchoruje się i w zaplanowanym na odbiór terminie jest na zwolnieniu, to wówczas przysługuje mu wynagrodzenie. I tak, za każdą godzinę pracy oprócz normalnego wynagrodzenia należy zapłacić dwa dodatki do pensji: 100% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy w święto, 100% z tytułu średniotygodniowych nadgodzin za każdą godzinę pracy w święto. A zatem, z przepisów wynika, że pracownikowi, który wykonuje w święto zdalną pracę na rzec zagranicznego kontrahenta pracodawca musi zapłacić, poza normalnym wynagrodzeniem, dodatkowo łącznie 200% wynagrodzenia, wynikającego z jego osobistego zaszeregowania z tytułu dwóch różnych dodatków.

Agnieszka Rosa