Międzynarodowa organizacja reprezentująca branżę agencji zatrudnienia Ciett ogłosiła wyniki raportu „Adapting to Change" przygotowanego we współpracy z Boston Consulting Group. W badaniu wzięto pod uwagę dane z 46 państw, w tym z Polski, i przeanalizowano relację między prywatnymi agencjami zatrudnienia a rynkiem pracy.

Wyniki raportu potwierdzają również najnowsze – podane w marcu 2012 roku - wyniki działania agencji należących do Polskiego Forum HR, jak też opublikowane w tym samym czasie rezultaty firm zagranicznych tworzących rynek zatrudnienia tymczasowego na świecie.

Raport „Adapting to Change. How private employment services facilitate adaptation to change, better labour markets and decent work" powstał w wyniku największego badania branży agencji zatrudnienia na świecie, jakie dotychczas przeprowadzono. Opiera się na danych pochodzących z 46. krajów ze wszystkich kontynentów oraz dotyczy sytuacji z lat 2010-2011. Stanowi zatem najnowszy obraz wyników działania prywatnych agencji zatrudnienia, a także pokazuje wpływ, jaki wywiera praca tymczasowa na wszystkie sektory gospodarki w różnych krajach. Przygotowanie raportu trwało ponad pół roku. Inicjatorami i organizatorami badania były: CIETT, najważniejsza organizacja zrzeszająca agencje zatrudnienia z całego świata, oraz Boston Consulting Group, firma będą jednym ze światowych liderów w doradztwie biznesowym. Dane z naszego kraju zostały zebrane przez Polskie Forum HR, które jest członkiem EUROCIETT, czyli europejskiej części międzynarodowej organizacji CIETT.
 
Przystosowanie się do zmian i wyzwania 
Raport wskazuje rolę, jaką odgrywają agencje zatrudnienia w przystosowywaniu się do zachodzących na świecie zmian społeczno-ekonomicznych. Jak podkreśla Anna Wicha, prezes zarządu Polskiego Forum HR, przeprowadzone badanie udowadnia, że agencje zatrudnienia odgrywają ważną rolę na obecnym rynku, ponieważ:
• wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy,
• redukują bezrobocie tworząc możliwości zatrudnienia dla większej liczby osób,
• zapewniają trafniejsze i szybsze dopasowanie popytu na pracę do podaży na rynku.
Autorzy raportu wskazują, że nieustanne zmiany otoczenia gospodarczego w ciągu ostatnich lat stale wymuszają konieczność elastycznego reagowania i przystosowywania się do nowych sposobów funkcjonowania rynku pracy. To jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj społeczeństwa różnych krajów. Wśród nich w raporcie są wymienione także takie niepokojące zjawiska, jak: wysoki poziom bezrobocia (szczególnie wśród osób młodych oraz w wieku 50+), problemy demograficzne (starzejące się społeczeństwa), coraz większe niedopasowanie kwalifikacji ludzi do potrzeb rynku pracy oraz wysoki odsetek szarej strefy na rynku pracy (np. w Polsce - według raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" – ten odsetek wynosi 9,5%).
 
Praca tymczasowa i 6 grup odbiorców 
Polskie Forum HR definiuje pracę tymczasową jako specyficzną formę zatrudnienia. Są w nią zaangażowane trzy podmioty: pracownik, pracodawca - użytkownik i agencja pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodawcy - użytkownika. Praca tymczasowa może być okresowa, sezonowa lub doraźna (może więc trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy), ale może również stanowić okres przejściowy przed zatrudnieniem na stałe u pracodawcy - użytkownika.
W raporcie „Adapting to Change" wyraźnie określone zostało, kim są pracownicy tymczasowi na dzisiejszym rynku pracy. Wyróżnionych zostało kilka grup społecznych:
• studenci, którzy poszukują możliwości finansowania studiów i/lub szukają pracy w okresie wakacyjnym,
• pracownicy powracający na rynek pracy, dla których praca tymczasowa daje szansę zatrudnienia po długim okresie bezrobocia czy też po urlopie macierzyńskim,
• osoby szukające stałego zatrudnienia – dla nich praca tymczasowa jest furtką do znalezienia stałej pracy,
• osoby wchodzące na rynek pracy, dla których praca tymczasowa jest sposobem wejścia na rynek pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego,
• wolne zawody, czyli osoby nie szukające z zasady stałego zatrudnienia,
pracownicy 50+, dla których praca tymczasowa daje możliwość pozostawania zatrudnionymi i uzyskania dodatkowych dochodów. Raport wskazuje, że agencje zatrudnienia pomagają w znalezieniu pracy. W porównaniu z danymi z 2009 roku widać wyraźnie tendencję wzrostową i coraz silniejszy wpływ agencji na znalezienie zatrudnienia: w Czechach ten wzrost wyniósł z 50% do 70%, a we Francji z 11% aż do 66%, podobnie – w Szwecji, gdzie w 2009 roku 34% osób znajdowało pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia, natomiast w 2010 roku było to już 85%.
 
Funkcje agencji zatrudnienia wskazane w raporcie 
Autorzy raportu „Adapting to Change" określili kilka najważniejszych funkcji – ról, jakie pełnią prywatne agencje zatrudnienia na świecie:
• pozwalają dużo łatwiej i szybciej dostosować się do wahań koniunktury,
• zapewniają lepsze funkcjonowanie rynku pracy - mają ogromny wkład w powstawanie nowych miejsc pracy oraz zwiększanie poziomu zatrudnienia,
• pomagają w znalezieniu pracy,
• przyczyniają się do lepszego dopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
• dostarczają godną pracę,
• wpływają na zwiększenie efektywności rynku pracy i na konkurencyjność gospodarki.
Warto więc przytoczyć z raportu kluczowe uwagi na temat poszczególnych ról prywatnych agencji zatrudnienia oraz wybrane dane będące argumentem dla tez stawianych przez autorów analizy.
 
Wahania koniunktury i opinie pracodawców 
W opinii autorów raportu agencje zatrudnienia pozwalają dużo łatwiej i szybciej dostosować się do wszelkich wahań koniunktury. Prywatne agencje pracy – jak czytamy w raporcie - pozwalają przedsiębiorstwom na szybkie dostosowanie się do nowych warunków na rynku pracy, ułatwiają adaptację do zmian w gospodarce, w przedsiębiorstwie, czy w odniesieniu do indywidualnej sytuacji danej osoby. Są więc motorem postępu społeczno-ekonomicznego. Jednocześnie prywatne agencje wpływają na szybsze dostosowywanie się do cyklicznych zmian strukturalnych oraz redukują różnicę w czasie między poprawą sytuacji gospodarczej a powstawaniem nowych miejsc pracy.
Co więcej - firmy, które korzystają z usług agencji zatrudnienia lepiej radzą sobie z kryzysem, np. w Niemczech wzrost zysków w firmach zatrudniających pracowników tymczasowych jest wyższy niż w tych niekorzystających z tego rozwiązania.
 
Z badania wynika, że 76% pracodawców twierdzi, iż głównym powodem korzystania z usług agencji zatrudnienia jest szybka możliwość dostosowywania się do zmian w gospodarce. Na świecie widoczne jest zjawisko rosnącego niedopasowania ludzi i ich kompetencji do rynku pracy. Znaczenie prywatnych agencji zatrudnienia jest tu coraz większe, bowiem 33% pracowników tymczasowych przeniosło się z branży przemysłowej do rolnictwa, budownictwa i usług.
 
Powody korzystania przez pracodawców z pomocy agencji zatrudnienia (procent odpowiedzi potwierdzających)

Możliwość szybkiej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby

 

 76

 

Potrzeba większej elastyczności

 

 65

 

Sprawdzenie pracowników, którzy mogą zostać zatrudnieni na stałe

 

 52

 

Zachowanie niższych kosztów stałych

 

 35

 

Niepewna sytuacja dotycząca opodatkowania wynagrodzeń

 

 9

 

Niepewna sytuacja dotycząca wysokości ubezpieczeń medycznych

 

 4

 

Inne

 

 4

 

 
Źródło: Morgan Stanley Research – wywiady 200 menedżerami HR w USA i Europie, na podst. Raport „Adapting to change", EuroCiett
 
Poza głównym powodem, jakim jest zachowanie większej elastyczności, pracodawcy uznają pracę tymczasową za rodzaj okresu próbnego, który poprzedza zatrudnienie pracownika na stałe.
 
Wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy 
Następną funkcją, na jaką zwracają uwagę autorzy raportu, jest zapewnienie lepszego funkcjonowania rynku pracy przez agencje zatrudnienia. Prywatne agencje zatrudnienia zwiększają zatrudnienie oraz redukują bezrobocie poprzez umożliwienie lepszej i szybszej adaptacji do zmian podaży i popytu na pracę.
Okazuje się więc, że im wyższa jest stopa penetracji (udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie pracujących), tym niższe jest bezrobocie. Przy tym okazuje się, że praca tymczasowa wpływa na zmniejszenie szarej strefy. Raport wskazuje, że kraje z wysoką stopą udziału pracowników tymczasowych ogółem zatrudnionych odnotowują niższy poziom szarej strefy w gospodarce.
 
Źródło: na podst. Raport „Adapting to change", EuroCiett
 
Pomoc w znalezieniu zatrudnienia 
Trzecią ważną funkcją agencji pracy tymczasowej wskazaną w raporcie „Adapting to Change" jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Agencje zatrudnienia ułatwiają ludziom:
• wejście na rynek pracy,
• przejście z bezrobocia do zatrudnienia,
• przejście z pracy tymczasowej do pracy stałej,
• zmianę kwalifikacji i znalezienia nowej pracy.
We Francji jedynie 11% pracowników miało zatrudnienie przed podjęciem pracy tymczasowej, po jej zakończeniu aż 66%. W Norwegii odpowiednio 16% i 65%, a w Szwecji 34% i 85%.
Badanie pokazuje, że główną motywacją osób zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi było znalezienie stałej pracy (45%), zdobycie doświadczenia zawodowego (42%) oraz uelastycznienie aktywności zawodowej(43%).
 
Lepsze dopasowanie kwalifikacji i niepokojące dane 
Prywatne agencje zatrudnienia pełnią kolejną ważną rolę w systemie społeczno ekonomicznym na świecie: przyczyniają się do lepszego dopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Wahania sezonowe mają duży wpływ na funkcjonowanie wielu sektorów gospodarki oraz politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwach, np. w takich sektorach, jak:
• audyt finansowy (zwiększenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym),
• usługi pocztowe i sektor gastronomiczny,
• handel,
• sektor budowlany (zmiany wynikające z warunków pogodowych oraz zmieniających się pór roku),
• turystyka.
Agencje zatrudnienia ułatwiają przejście pracowników do sektorów gospodarki, w których w danym momencie jest wyższe zapotrzebowanie na umiejętności. We Francji w ciągu 20. miesięcy (od marca 2009 do listopada 2010 roku) jedna trzecia ankietowanych pracowników tymczasowych zatrudnionych w sektorze produkcyjnym została przeniesiona do innych sektorów, głównie usług.
Autorzy raportu kilkakrotnie wracają do tematu rosnącego niedopasowania, które jest silnie widoczne na rynku pracy. Wskazują, że:
• 45 mln młodych ludzi rocznie wchodzi na rynek pracy,
• są nadwyżki siły roboczej w wielu krajach półkuli południowej, a jednocześnie – coraz większy niedobór talentów na półkuli północnej,
• aby wypełnić luki w zatrudnieniu Europa do 2050 roku potrzebuje 35 mln pracowników,
• w większości krajów G7 oraz we wszystkich krajach BRIC wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi podwoi się do 2050 roku.
 
Agencje zatrudnienia i godna praca 
Kolejną rolą agencji pracy tymczasowej jest – w opinii autorów raportu – dostarczanie ludziom godnej pracy. Ten aspekt ma kilka wymiarów. Po pierwsze, agencje zatrudnienia ogrywają istotną rolę w zachowaniu równowagi miedzy elastycznym i bezpiecznym zatrudnieniem, zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Na pytanie, czy praca tymczasowa pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, w Wielkiej Brytanii twierdząco odpowiedziało 66% respondentów, w Polsce aż 60% (Polska znalazła się więc na drugim miejscu pod tym względem), a w Holandii – 58%.
 
Czy praca tymczasowa pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? (% odpowiedzi zgadzających się ze stwierdzeniem)

Wielka Brytania

 

 66

 

Polska

 

 60

 

Holandia

 

 58

 

Belgia

 

 52

 

Francja

 

 46

 

Włochy

 

 38

 

Hiszpania

 

 35

 

Niemcy

 

 35

 

 
Źródło: na podst. Raport „Adapting to Change", EuroCiett
 
Zbadano także poziom satysfakcji z pracy tymczasowej. Okazało się, że ta forma zatrudnienia u osób ją podejmujących budzi duże zadowolenie. W Wielkiej Brytanii 83% pracowników tymczasowych rekomenduje ją swoim przyjaciołom i rodzinie. W Polsce ten wskaźnik jest również wysoki i wynosi 76%. W wielu krajach praca tymczasowa jest postrzegana jako sposób życia.
 
Czy poleciłbyś pracę tymczasową? (% odpowiedzi zgadzających się ze stwierdzeniem)

Wielka Brytania

 

 83

 

Polska

 

 76

 

Belgia

 

 74

 

Francja

 

 69

 

Holandia

 

 62

 

Włochy

 

 55

 

Hiszpania

 

 49

 

Niemcy

 

 42

 

 
Źródło: na podst. Raport „Adapting to change", EuroCiett
 
Efektywność rynku pracy 
W opinii analityków z Polskiego Forum HR, komentujących wskaźnik efektywności rynku pracy, (w przypadku Polski wyniósł on -0,6%), w naszym kraju jeszcze trzeba będzie nadrobić wiele zaległości: wysoki wskaźnik bezrobocia, szczególnie w grupie ludzi młodych oraz 50+, niski poziom zatrudnienia, słabo rozwinięte instrumenty rynku pracy, brak współpracy agencji zatrudnienia z publicznymi służbami zatrudnienia, brak dopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku. Agencje zatrudnienia mogą tu być bardzo pomocne.
Wykres dotyczący efektywności rynku pracy pokazuje, że jest ona związana z rodzajem grupy, do której zalicza się dany kraj. Dlatego też w raporcie znajdujemy opis różnych rodzajów otoczenia, w których funkcjonuje praca tymczasowa.
 
Rodzaje otoczenia, w których funkcjonuje praca tymczasowa

Rodzaje rynków

 

 Kraje

 

 Główna charakterystyka

 

Oparte na regulacjach rynkowych

 

 Europa: Wielka Brytania

Poza Europą: USA, Australia, Nowa Zelandia

 

 szybki rozwój PT, z odczuwalnym spadkiem w czasie kryzysu;

elastyczne regulacje prawne z ograniczoną liczbą restrykcji;

liberalna gospodarka sprzyja elastyczności w zakresie bezpieczeństwa.

 

Oparte na dialogu społecznym

 

 Europa Zachodnia: Holandia, Szwajcaria, Austria, Niemcy

Skandynawia: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania

Azja: Japonia

 

 wysoki stopień penetracji rynku;

umiarkowane regulacje, różne poziomy elastyczności i bezpieczeństwa;

rynek pracy regulowany w oparciu o układy zbiorowe zawarte między partnerami społecznymi.

historycznie niska stopa penetracji oraz wolny rozwój sektora;

skandynawski system społeczno-ekonomiczny.

gospodarka w dużej mierze zliberalizowana, ale z wysokim poziomem zabezpieczeń i akceptacji społecznej.

 

Oparte na aktach legislacyjnych

 

 Zachodnia Europa: Francja, Belgia, Luksemburg

Kraje śródziemnomorskie: Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia

 

 stopa penetracji w zależności od poziomu rozwoju branży;

wysoce uregulowana przewaga bezpieczeństwa nad elastycznością;

historyczne rynki z wysokim poziomem bezrobocia w porównaniu do tych regulowanych na bazie dialogu społecznego.

 

Rynki wschodzące

 

 Wschodnia Europa,

Ameryka Łacińska,

Indie, Chiny

 

 młody rynek pracy tymczasowej prawnie rozpoznany od niedawna;

regulacje prawne w fazie rozwoju;

polityka ekonomiczna i dynamika rynku wciąż na etapie rozwoju.

 

Źródło: na podst. Raport „Adapting to change", EuroCiett
 
Według specjalistów z Polskiego Forum HR, praca tymczasowa w Polsce nadal jest słabo rozwinięta. Stopa penetracji rynku na poziomie 0,44% jest daleko poniżej średniej europejskiej (1,5%). Duży odsetek pracowników produkcyjnych (około 70% wszystkich pracowników tymczasowych) również świadczy o sporej niedojrzałości tego rynku. Tfe wszystkie czynniki oraz dodatkowo mało rozwinięty dialog społeczny kwalifikują nasz kraj do grupy rynków wschodzących.
 
Agencje zatrudnienia w Polsce – wyniki za 2011 rok 
Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej każdego roku publikuje raport dotyczący agencji zatrudnienia. Według raportu, będącego podsumowaniem 2010 roku:
• w Polsce funkcjonowało wówczas w Polsce 2 998 agencji zatrudnienia (w Wielkiej Brytanii zarejestrowanych było 11 500 agencji, a w Niemczech 9 078). Natomiast na dzień 1 stycznia 2012 roku w naszym kraju było ich już 3 537,
• największą grupę stanowiły osoby fizyczne (stan na 1 stycznia 2012 roku) prowadzące działalność agencji zatrudnienia (jest to aż 42,66% wszystkich podmiotów. Druga grupa to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 35,42%,
• w 2011 roku powstało 1 022 nowych agencji, większość z nich w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim,
• aż 52% nowych agencji to osoby fizyczne. W tym samym okresie z rejestru agencji zatrudnienia wykreślono 480 podmiotów. 
W marcu 2012 roku Polskie Forum HR opublikowało najnowsze wyniki dotyczące zrzeszonych w nim prywatnych agencji zatrudnienia. Okazuje się, że 2011 rok upłynął pod znakiem stabilnego rozwoju.
Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR w 2011 roku:
• zatrudniały łącznie 1 650 pracowników wewnętrznych w 258 oddziałach,
• zanotowały obroty całkowite w wysokości 1 927 181 964 PLN,
• miały wyższe obroty - w porównaniu do 2010 roku obroty agencji wzrosły o 16,19% (wynik za 2010 roku - 1 658 714 202 PLN),
• współpracowały z 4 716 klientami,
• w agencjach pracę świadczyło 199 303 osób.
Źródło: Polskie Forum HR, marzec 2012
 
Źródło: Polskie Forum HR, marzec 2012
Największy udział w obrotach należy do agencji Randstad – 27,30%, następna w kolejności jest agencja ManpowerGroup – 17,06% i Adecco – 15,95%.
 
 
Udział poszczególnych agencji zatrudnienia w obrotach
Źródło: Polskie Forum HR, marzec 2012
 
W analizie obrotów z zakresu pracy tymczasowej w 2011 roku widać, że trzeci kwartał był najlepszy w roku (obroty w porównaniu z drugim kwartałem wzrosły o 14%). Ostatni kwartał roku był nieco słabszy od poprzedniego – nastąpił spadek o 1,58%. Specjaliści z Polskiego Forum HR wskazują, że – kiedy obserwuje się dane z poprzednich okresów – można zauważyć, że te wzrosty występują cyklicznie zawsze w trzecim kwartale roku: jest to spowodowane tym, że są to miesiące wakacyjne (kiedy jest największa potrzeba zastąpienia nieobecnego personelu). Również w tym czasie jest większe zapotrzebowanie np. na pracowników w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego (związane to jest z sezonowym charakterem rolnictwa w naszym kraju).
 
Źródło: Polskie Forum HR, marzec 2012
 
Pod względem udziału w rynku pracy tymczasowej w Polsce na pierwszym miejscu są duże agencje, które mają swoje oddziały w większości europejskich państw: Randstad – prawie 29%, ManpowerGroup prawie 18%, Adecco 17,18%, Trenkwalder 10,56% i Start People 8,41%. W grupie poniżej 5% znajdują się Work Express 3,56%, Otto Polska 3,45%, Gi Group 3,38%, Grupa Job 3,14% i Akcja Job 2,03%. Poniżej 1% udziału znajdują się Grafton 0,80%, People 0,41%, Kelly Services 0,16% i Work Force 0,003%.
Analizie poddano liczbę pracowników tymczasowych. Wyniki badania pokazały, że w 2011 roku w agencjach zrzeszonych przez Polskie Forum HR pracę świadczyło 199 303 osób. Jest to 21% więcej niż w roku poprzednim (w 2010 było 164 563 osób). Ze względu na to, że pracownicy tymczasowi często zatrudniani są w niepełnym wymiarze czasu pracy, aby móc porównywać dane z liczbą pracowników zatrudnionych na stałe, przelicza się je na tzw. Full Time Equivalent (FTE) – czyli liczbę pełnych etatów, która w 2011 roku wyniosła 44 813 i w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 17%.
Po raz pierwszy Polskie Forum HR publikuje dane dotyczące obrotów z zakresu pracy tymczasowej w poszczególnych branżach. Największe obroty (a zatem i największe zatrudnienie pracowników tymczasowych) występuje w branży motoryzacyjnej i jest to prawie 23%. Ponad 13% obrotów tworzy przemysł maszynowy, elektryczny i paliwowy. Branża spożywcza to ponad 10% wszystkich obrotów. Poniżej zaprezentowane zostały szczegółowe dane odnośnie branż i zatrudnienia pracowników za pośrednictwem agencji pracy.
 
 
Obroty z zakresu pracy tymczasowej w poszczególnych branżach w Polsce w 2011 roku
Źródło: Polskie Forum HR, marzec 2012
 
Polskie Forum HR przyjrzało się również wartości rynku rekrutacji w zrzeszonych agencjach w 2011 roku. Z badania wynika, że wartość rynku rekrutacji wyniosła 40 943 615 PLN. Największy obrót został wytworzony w pierwszym kwartale, najniższy w ostatnim kwartale zeszłego roku. Analitycy z Polskiego Forum HR są zdania, że taka różnica jest spowodowana przede wszystkim zwiększoną ostrożnością pracodawców wynikającą z obawy przed kolejną falą kryzysu. Dodatkowo ostatni kwartał roku jest bardzo specyficzny, ponieważ liczba otwartych projektów rekrutacyjnych jest dużo mniejsza - realizacja takich projektów ma miejsce w firmach najczęściej w pierwszej połowie roku. Później decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników są zazwyczaj przekładane na kolejny rok budżetowy.
Największy udział w obrotach z zakresu rekrutacji i selekcji w 2011 roku odnotowała firma Grafton - blisko 30 %. Na kolejnym miejscu z udziałem powyżej 10% uplasowały się firmy: ManpowerGroup, Randstad i People, z udziałem między 10 a 5% Adecco, Start People oraz Reed, poniżej 5% Kelly Services oraz Gi Group.
Najwięcej, bo aż 58% wszystkich projektów dotyczyło rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, 26% rekrutacji na stanowiska szeregowe, 13% na stanowiska menedżerskie i 3% na stanowiska dyrektorskie.
 
Sektory, w których najczęściej poszukiwano pracowników za pośrednictwem firm rekrutacyjnych (w procentach)

Informatyka/administracja/programowanie

 

 10,28

 

Sprzedaż

 

 10

 

Finanse/ekonomia

 

 7,86

 

Badania/analizy/rozwój

 

 6,7

 

Inżynieria/konstrukcje/technologie

 

 6,38

 

Administracja biurowa

 

 5,19

 

Obsługa klienta/call center

 

 5,06

 

Źródło: Polskie Forum HR, marzec 2012
 
Analitycy z Polskiego Forum HR w swoim badaniu rezultatów osiągniętych przez zrzeszone w Forum agencje wzięli pod uwagę również tzw. cross boarding. Podsumowano najpierw obroty – okazało się, że w zakresie delegowania pracowników do pracy za granicą w 2011 roku obroty agencji wyniosły 94 648 830 PLN. Najwięcej pracowników jest delegowanych do pracy w budownictwie – prawie 46%, w usługach związanych z turystyką - 21,66%, 17,34% wszystkich pracowników znajduje zatrudnienie w przemyśle maszynowym, elektrycznym i paliwowym, a 3,45% w sektorze publicznym, ochronie zdrowia i edukacji. Następne w kolejności branże to: inżynieria/elektryka 2,22%, transport i logistyka 1,16%, przemysł lekki 0,92% i motoryzacja 0,09%.
 
Agencje zatrudnienia na świecie – najnowsze rezultaty 
Rynek zatrudnienia na świecie wskazuje najnowszy raport organizacji Ciett zatytułowany „The agency Work industry around the Word. Edition 2012". Przedstawia on dane dotyczące sektora za rok 2010:
• obroty agencji zatrudnienia wyniosły 247 mld euro (w Polsce w 2010 roku 2,5 mld PLN, 2011 2,9 mld PLN),
• 38% obrotów wypracowano na terenie Europy,
• udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w Europie wynosił 1,6% (w Polsce odnotowano wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu z 0,5% do 0,7%),
• krajami, w których praca tymczasowa jest najbardziej popularna, są: Republika Południowej Afryki (7,1%), Wielka Brytania (3,0%), Holandia (2,5%), Francja i Niemcy (2%),
• aż 10,4 mln pełnych etatów wypracowali pracownicy tymczasowi na całym świecie. (najwięcej - ponad 2,5 mln etatów - w Stanach Zjednoczonych, blisko milion etatów wypracowano w Republice Południowej Afryki, Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii),
• w Polsce ponad 114 tysięcy pracowników tymczasowych było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, co plasuje nasz kraj na 13 miejscu na świecie.
Badanie „The agency Work industry around the Word. Edition 2012" potwierdziło, że widać bezpośredni związek między zmianami PKB a poziomem wykorzystania pracy tymczasowej. W czasie koniunktury gospodarczej popyt na pracę tymczasową rósł, zmniejsza się wyraźnie w momencie osłabienia sytuacji ekonomicznej na świecie. Takie zjawisko jest dowodem, że praca tymczasowa jest swoistym barometrem zmian – jak podkreślają specjaliści z Polskiego Forum HR. Kiedy spada popyt, to jako pierwsi zwalniani są pracownicy tymczasowi, ale też w pierwszej kolejności są zatrudniani, gdy sytuacja gospodarcza zaczyna się poprawiać.
 
Raport ukazał się w Serwisie HR