Powstanie Rada Nadzorca Funduszu Pracy?
\

Tematem wiodącym posiedzenia Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się 22 czerwca, była kwestia związana z Funduszem Pracy i jego prawidłowym wykorzystaniem.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele organizacji partnerów społecznych oraz strony rządowej. Stronę rządową reprezentował Jacek Męcina, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów. Na spotkanie przybyła również prof. Stanisława Borkowska, Przewodnicząca Naczelnej Rady Zatrudnienia. Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Malinowski, Przewodniczący Zespołu, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Jacek Męcina poinformował, że obecnie w resorcie pracy są prowadzone prace nad "nową polityką rynku pracy", tj. działania dotyczące uporządkowania polityki rynku pracy. Działania te będą prowadzone przy współpracy z Naczelną Radą Zatrudnienia oraz Zespołem problemowym Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Minister Hanna Majszczyk poinformowała, iż w związku z potrzebą interwencji, związanej z pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy, w najbliższych tygodniach MF, po przeanalizowaniu sytuacji finansów publicznych, przekaże Ministrowi Pracy dalsze środki z FP.

Strona społeczna podjęła stanowisko w sprawie powołania w ramach Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Podzespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu zmian w przepisach ustawy regulującej instytucję Funduszu Pracy. Propozycja zmian ma zmierzać w kierunku wyłączenia FP z Finansów publicznych oraz wprowadzenie przepisów ustanawiających organ kontroli, np. Radę Nadzorczą Funduszu Pracy.

Źródło: www.dialog.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.