Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie podmiotowi prowadzącemu egzekucję niezbędnych informacji na temat wynagrodzenia pracownika, a także dokonanie zajęcia wynagrodzenia. Podmiotem tym może być nie tylko komornik, lecz także naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor izby celnej. Szczegółowe zapisy dotyczące procedury dokonywania potrąceń z wynagrodzenia oraz kwoty wolnej od potrąceń zawiera kodeks pracy.

Problem pojawia się jeśli pracodawca otrzyma informację o zajęciu wynagrodzenia pracownika młodocianego na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. W takiej sytuacji pracodawca dokonując obliczeń powinien zastosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 
Przykład
Firma zatrudnia pracownika młodocianego, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 200 zł. Pracodawca otrzymał pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego o zajęciu wynagrodzenia pracownika. Do jakiej wysokości można dokonać potrącenia ?

Pracodawca powinien zawiadomić Urząd Skarbowy, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest niemożliwa, gdyż osiągane wynagrodzenie jest niższe niż kwota wolna od potrąceń, o której mowa w art. 87 ust. 1 Kodeksu pracy.

 

Małgorzata Skibińska