Pracownik niezdolny do pracy w okresie 11.02 – 10.04.2008 r. otrzymał:
• wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% za okres 33 dni,
• zasiłek chorobowy w wysokości 80% za pozostały okres W tym okresie został złożony wniosek o stwierdzenie u pracownika choroby zawodowej.
Dnia 15 grudnia pracownik otrzymał decyzję stwierdzającą chorobę zawodową.
Czy lekarz wystawiający zwolnienia lekarskie powinien wystawić zaświadczenie, że te zwolnienia lekarskie są spowodowane chorobą zawodową czy wystarczy decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego?

W związku z tym, że ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wymienia w art. 8 ust. 2 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3.
Czyli od pierwszego dnia niezdolności powinien być wypłacony zasiłek i należy dokonać zmiany w RSA za cały okres choroby z kodów 331 i 313 czyli wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego na 314 czyli zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
Czy też wystarczy w RSA za grudzień czyli wtedy gdy nastąpi wypłata wyrównania wpisać kod wyrównania? Jaki?

Czy w związku z tym, że ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wymienia w art. 9 ust. 1 zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru, należy wypłacić dla pracownika wyrównanie do 100% zasiłku?
Jak postąpić w przypadku zachorowania pracownika w przyszłości, na druku zwolnienia lekarskiego z uwagi na tajemnicę lekarską nie jest określony kod choroby pracownika, na jakiej podstawie uznać, że dana choroba jest bądź nie jest związana z chorobą zawodową?


O istnieniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia orzeka w drodze decyzji właściwy państwowy inspektor sanitarny. Jeżeli niezdolność pracownika do pracy jest wynikiem choroby zawodowej, a pracodawca za ten okres wypłacił wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru, to przedmiotowe świadczenia pieniężne zalicza się na poczet należnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i wypłaca się wyrównanie tego zasiłku, jeżeli wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego nie pokrywają w pełni należnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowe regulują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) - dalej u.u.s.w.p. Stosownie do art. 4 u.u.s.w.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej określają przepisy wydanego na podstawie art. 237 § 1 pkt 3 k.p. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) - dalej r.w.z. Należy w tym miejscu dodać, że na mocy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt P 23/07, r.w.z. utraci moc z dniem 3 lipca 2009 r. Jednocześnie została przez Sejm RP uchwalona ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie 3 lipca 2009 r. i przewiduje stosowną nowelizację k.p. i u.u.s.w.p. w celu wykonania wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wykazu chorób zawodowych, które również ma wejść w życie 3 lipca br.
Z § 8 ust. 1 r.w.z. wynika, że o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do stwierdzenia takiej choroby orzeka właściwy państwowy inspektor sanitarny w drodze decyzji. Podstawę do wydania przedmiotowej decyzji stanowi w szczególności orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, które wydawane jest na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego. Pracownik, który nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim ma prawo, w terminie 14 dni od otrzymania tego orzeczenia, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Stąd też o występowaniu u pracownika choroby zawodowej rozstrzyga państwowy inspektor sanitarny w drodze decyzji, a nie lekarz wystawiając zaświadczenie lekarskie.
Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi za dany okres niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 k.p., oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, a następnie po wypłacie tych świadczeń okazało się, że niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, za okres tej niezdolności pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 8 ust. 2 u.u.s.w.p. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wypłacone wynagrodzenie chorobowe należy zaliczyć na poczet zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Także zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego należy potraktować jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.
Ponieważ zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - zgodnie z art. 9 ust. 1 u.u.s.w.p. - przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego zasadniczo w wysokości 80% podstawy wymiaru, zaliczenie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego na poczet zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego nie w pełnie pokryje tą należność. W takim przypadku pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.
Pracodawca, który złożył już w ZUS raporty ZUS RSA, w których wykazał wypłacone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, po stwierdzeniu, iż okres niezdolności do pracy, za który zostały wypłacone te świadczenia pieniężne jest spowodowany chorobą zawodową, zobowiązany jest dokonać korekty przedmiotowych raportów. Powinien więc złożyć raporty korygujące ZUS RSA, w których uprzednio wypłacone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego powinien wykazać z kodem świadczenia/przerwy 314. Ponadto za miesiąc, w którym wypłaca wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, pracodawca powinien przekazać do ZUS raport ZUS RSA wykazując w nim kwotę tego wyrównanie z kodem świadczenia/przerwy 318.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.