Policjanci, a także funkcjonariusze innych służb mundurowych, podobnie jak “zwykli" pracownicy ulegają wypadkom związanym z pełnioną służbą. Minister Spraw Wewnętrznych dnia 24 czerwca 2014 r. wydał rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 863) – dalej r.p.w.p.

Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia i okoliczności, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego. Kierownik jednostki organizacyjnej lub inny przełożony funkcjonariusza, niezwłocznie po wypadku powinien skierować poszkodowanego na badanie trzeźwości lub badanie mające na celu wykrycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu - jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie wystąpienia takich okoliczności - chyba że jego stan zdrowia albo okoliczności wypadku nie uzasadniają przeprowadzenia badania.

Kierownik jednostki organizacyjnej po otrzymaniu zawiadomienia lub w przypadku powzięcia w inny sposób informacji o wypadku funkcjonariusza, jest w szczególności obowiązany niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia, udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo, wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, powołać komisję powypadkową i zawiadomić pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej właściwej ds. bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy.

W skład komisji powypadkowej wchodzą co najmniej: jako przewodniczący – przedstawiciel służby właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy w jednostce, a jako członek – przedstawiciel służby właściwy do oceny okoliczności i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję. Członkami komisji powypadkowej nie mogą być osoby będące świadkami wypadku oraz osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości.

W celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku komisja powinna w szczególności:

dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn lub urządzeń oraz zbadać warunki pełnienia służby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek, a następnie sporządzić dokument oględzin, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do r.p.w.p.;

sporządzić dokument przyjęcia wyjaśnień od poszkodowanego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do r.p.w.p. lub dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do r.p.w.p.

Powyższe czynności mogą być wykonane przez co najmniej jednego z członków komisji powypadkowej na podstawie upoważnienia przewodniczącego komisji. Komisja, ustalając przyczyny wypadku, powinna uwzględnić udokumentowane okoliczności wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami. Komisja może zawrzeć w protokole powypadkowym wnioski i zalecenia profilaktyczne. Dokumenty postępowania wyjaśniającego komisja powinna gromadzić w "aktach postępowania wyjaśniającego”.

Komisja powypadkowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia. W razie niezgodności stanowisk członków komisji co do okoliczności lub przyczyn wypadku w protokole zamieszcza się stanowisko większości członków komisji; przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. Członek komisji, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, ma prawo złożenia na piśmie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.

Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia jej o powołaniu. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w powyższym terminie, przyczyny opóźnienia należy podać w protokole. Protokół powinien być sporządzony co najmniej w 3 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 do r.p.w.p.

Poszkodowany albo uprawnieni członkowie jego rodziny mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem albo wyciągiem z protokołu, albo od dnia doręczenia protokołu lub wyciągu z protokołu. Uwagi i zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej do kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.

Wzór rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby stanowi załącznik nr 5 do r.p.w.p.

Zatwierdzony protokół powypadkowy przekazuje się po jednym egzemplarzu: funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, a jeżeli funkcjonariusz ten poniósł śmierć w wypadku – uprawnionym członkom rodziny, oraz właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, albo komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu.

Edward Kołodziejczyk