Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1356) – dalej u.e.p. pracodawcy zobowiązani są od 1 stycznia br. prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub charakterze, oraz ewidencję pracowników je wykonujących, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Składki na FEP opłaca się za pracowników urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Główny Inspektorat Pracy, GPP-426-4560-85/09/PE/RP w przypadku nieumieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracownikowi będzie przysługiwała skarga do PIP (art. 41 ust. 6 u.e.p.). Właściwe organy PIP są uprawnione do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 u.e.p. albo wykreślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty dokonanego wpisu.

Źródło: Rzeczpospolita, 14 stycznia 2010 r., Sylwia Gortyńska