Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie do przechowywania gazów palnych?
Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
Zgodnie z tymi wymaganiami zamknięte składy na butle powinny być parterowe, ognioodporne o dachach lekkich. Okna i drzwi powinny otwierać się na zewnątrz. Podłogi w magazynach zarówno zamkniętych, jak i otwartych powinny być równe, o powierzchni nieśliskiej, wykonane z materiału, nie dającego iskier przy uderzeniu. Ściany powinny być pełne o odporności ogniowej minimum 60 min. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C.

Dopuszcza się sytuowanie na zewnątrz budynków produkcyjnych i magazynowych, w miejscu obudowanym z trzech stron pełnymi ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, do dwóch wiązek butli z gazem palnym, zawierających maksymalnie po 16 butli każda, połączonych wspólnym kolektorem ze stacjami rozprężania. Jeżeli butle te zawierają gaz płynny, to powinny być oddalone od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu o co najmniej 3 m.
Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających, lub butli opróżnionych z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia.

Butle z gazami palnymi - pełne lub opróżnione, posiadające stopy należy ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości.

Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej. Dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m.

Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami.

Zamknięte składy butli z gazami powinny mieć wentylację zapobiegającą powstawaniu niebezpiecznych stężeń gazów - przy stosowaniu wentylatorów poruszanych silnikami elektrycznymi, silniki te powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Instalacja oświetlenia elektrycznego składów butli na gazy palne powinna odpowiadać obowiązującym normom dla pomieszczeń niebezpiecznych ze względu na możliwość wybuchu, czyli instalacje i urządzenia elektroenergetyczne powinny być również w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Składy butli z gazami palnymi powinny być zaopatrzone w odpowiednie piorunochrony oraz we właściwy sprzęt przeciwpożarowy.

Przechowywanie materiałów palnych oraz wykonywanie prac z ogniem otwartym w odległości do 10 m od magazynów i 20 m od zadaszonych składów gazów palnych jest zabronione.

Butle z gazami palnymi należy przechowywać w miejscach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, zlokalizowanych w odległościach nie mniejszych niż:
1) 20 m od budynków produkcyjnych i magazynowych;
2) 50 m od budynków mieszkalnych;
3) 100 m od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Butle z gazami palnymi w ilości do 10, w przypadkach uzasadnionych technologicznie, można przechowywać przy ścianach budynków produkcyjnych i magazynowych, pod warunkiem, że są to ściany pełne o minimalnej odporności ogniowej 60 minut.

Magazyny i rozlewnie gazu płynnego powinny być wyposażone w urządzenia i instalacje spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.).