Według ostatniego badania CBOS działalność związków zawodowych w Polsce spotyka się w niemal równej mierze z aprobatą, co z krytyką. Dwie piąte badanych (39 proc.) sądzi, że jest ona korzystna dla kraju, przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia Polaków (36 proc.), natomiast pozostali (25 proc.) nie mają sprecyzowanej opinii w tej kwestii. Jednak w ciągu ostatniego roku wzrosło przekonanie o skuteczności związkowców, prawdopodobnie za sprawą sukcesu górników z Kompanii Węglowej w negocjacjach z rządem.

Od zeszłego roku wzrosła liczba osób przekonanych o skuteczności związków zawodowych. Prawdopodobnie wpłynęły na to protesty górników i będące ich konsekwencją porozumienie zawarte z rządem. Niemal połowa badanych (46 proc.) uważa, że związki zawodowe mają w Polsce zbyt mały wpływ na decyzje władz, natomiast blisko jedna piąta (18 proc.) – że jest on zbyt duży. Co szósty respondent (16 proc.) określa go jako odpowiedni, tzn. taki, jaki mieć powinny.

Organizowaną w styczniu i lutym akcję protestacyjną górników popierała ponad połowa Polaków (56 proc.), w tym jedna czwarta (26 proc.) w sposób zdecydowany, natomiast ponad jedna trzecia (36 proc.) zaliczała się do jej przeciwników. Mimo że większość Polaków popierała protesty związkowców, to ponad połowa (54 proc.) nie identyfikowała się z nimi.

Protesty związków zawodowych we wrześniu 2013 roku cieszyły się większą aprobatą społeczną, jednak wynikało to stąd, że ich cele były uniwersalne, nie ograniczały się do konkretnej branży czy grupy zawodowej, a ogólnym hasłem była krytyka rządu i obrona praw pracowniczych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11–18 marca 2015 roku na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl, stan z dnia 18 maja 2015 r.