Stosownie do art. 2373 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te, zgodnie z art. 2373 § 3 k.p., powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.b.h.p.
W myśl § 6 r.s.b.h.p. szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 r.s.b.h.p.

Zobacz także: Dzień wolny w zamian za udział w okresowym szkoleniu bhp>>

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

O ile osoby odbywające praktykę zawodową (uczniowie, studenci itp.) obligatoryjnie podlegają szkoleniom wstępnym z dziedziny bhp, co wynika wprost z przepisów § 10-11 r.s.b.h.p., o tyle w przypadku szkoleń okresowych nie jest to już tak jednoznaczne. Obowiązek ten będzie uzależniony od formy zatrudnienia. W przypadku, gdy praktyka odbywa się wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy szkołą i pracodawcą, kwestia ta powinna wynikać z treści porozumienia. Jeżeli uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232) w związku z przepisami działu dziewiątego k.p., pracodawca jest obowiązany zapewniać praktykantowi szkolenia z zakresu bhp na identycznych zasadach, co pozostałym pracownikom, a zatem zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe.

Zobacz także: W jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe studenta odbywającego praktyki w zakładzie pracy?>>