Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca w aktach osobowych pracownika powinien przechowywać odpis (kopię) zaświadczenia o ukończeniu przez pracownika okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezależnie od tego, czy sam organizuje takie szkolenie, czy też powierza je jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
W myśl art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Szczegółowe zasady prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.
Zgodnie z § 12 ust. 1 r.s.b.h. odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne) pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Stosownie do § 16 ust. 3 r.s.b.h. odpis zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
W związku z powyższym oryginał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp pracodawca powinien przekazać pracownikowi, natomiast w aktach osobowych pozostawić jego kopię. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik, który odbył szkolenie okresowe i zmienił miejsce pracy, ma możliwość – zgodnie z § 15 ust. 5 r.s.b.h. – zwolnienia się z ponownego odbycia takiego szkolenia po przedłożeniu aktualnego zaświadczenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.