Zagadnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników nie było dotychczas przedmiotem szerszej analizy naukowej na gruncie prawa pracy. Wypełnić tę lukę badawczą ma książka Agaty Laudery-Ruszel pt. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych”. Stanowi ona kompleksową analizę zasad dokształcania się pracowników.

Autorka bazuje przede wszystkim na regulacjach prawa pracy, jednak uzupełniająco, w celu ukazania znaczenia omawianej problematyki w kontekście społecznym i gospodarczym, w pracy wykorzystuje także dorobek z zakresu innych dyscyplin naukowych, w tym w szczególności ekonomii i zarządzania. Uwzględnienie aspektu społeczno-ekonomicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników pozwala spojrzeć na analizowaną problematykę w szerszym kontekście.

W pierwszym rozdziale autorka definiuje, kluczowe dla omawianej problematyki, pojęcie „kwalifikacje zawodowe”, a także określa zakres znaczeniowy tego terminu w relacji do pojęcia „kwalifikacje”, równolegle występującego w przepisach kodeksu pracy. W rozdziale drugim przedstawia i poddaje ocenie regulacje z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz charakteryzuje strategiczne działania podejmowane w obszarze kształcenia zawodowego na szczeblu polityki społecznej Unii Europejskiej. W trzecim rozdziale ukazana została ewolucję źródeł polskiego prawa pracy w dziedzinie kształcenia zawodowego oraz obecna kodeksowa regulacja prawna dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Rozważania podjęte w rozdziale czwartym dostarczają odpowiedzi na pytania o charakter prawny, zakres i skutki naruszenia obowiązku pracodawcy ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uregulowanego w art. 17 i 94 pkt 6 Kodeksu pracy. Rozdział piąty to próba ustalenia, czy po stronie pracownika występuje prawny obowiązek kształcenia się, w pewnym stopniu symetryczny do obowiązku pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W szóstym rozdziale przedstawiona została procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych na gruncie kodeksu pracy, a w siódmym uprawnienia i obowiązki przysługujące stronom stosunku pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z inicjatywy bądź za zgodą pracodawcy. Rozdział ósmy został poświęcony umowie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Analizie poddano podstawowe kwestie związane z zawarciem i obowiązywaniem umowy szkoleniowej. W rozdziale dziewiątym przedstawione zostały zasady kształcenia zawodowego pracowników młodocianych, odbywającego się w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz regulacji pozakodeksowych. Rozdział dziesiąty dotyczy natomiast podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wybrane kategorie pracowników, których stosunek pracy jest przedmiotem pragmatyk pracowniczych.

W toku rozważań wyjaśniane są wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się w procesie stosowania poszczególnych przepisów i prezentowane aktualne orzecznictwo. Monografia przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, jak i teoretyków prawa pracy.

Źródło: www.profinfo.pl