„Partnerstwo dla pracy” to projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wdrażany był w trzech województwach: mazowieckim, dolnośląskim i podkarpackim. Miał służyć wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasad finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych.

Na Podkarpaciu program realizował Instytut Badawczo-Szkoleniowy z Olsztyna. Jak wynika z raportu przygotowanego przez ten ośrodek po zakończeniu projektu, pracę na trzy miesiące znaleziono dla 761 osób. Gorzej przedstawiają się dane dotyczące dłuższego zatrudnienia tych osób. Dłużej niż trzy miesiące pracowały tylko 72 osoby.

Jak powiedział PAP kierownik wydziału rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Antoni Urban, wskaźniki zatrudnienia uzyskane na Podkarpaciu są podobne do tych z pozostałych dwóch województw, gdzie prowadzony był program „Partnerstwo dla pracy”.

Zdaniem Urbana, problemy w znalezieniu pracy na dłużej niż trzy miesiące wynikają m.in. z tego, że znaczną część uczestników programu stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. „To bardzo trudna grupa bezrobotnych, którzy nawet przez kilkanaście lat pozostają poza rynkiem pracy. Po takim czasie trudno im się odnaleźć w nowych realiach. Poza tym czas trwania programu - 9 miesięcy – to za krótko dla takich osób” - dodał.

Autorzy raportu wskazywali również, że część uczestników projektu nie chciała pracować lub nie przykładała się do swoich obowiązków. Wśród innych powodów, dla których te osoby nie chciały pracować były m.in. praca na czarno, która dawał im wyższe dochody niż praca legalna; konieczność opieki nad osobą chorą i duża ilość obowiązków domowych, co uniemożliwiało podjęcie zatrudnienia. Cześć bezrobotnych nie chciała podjąć oferowanej pracy, bo była zadowolona z posiadania dużej ilości wolnego czasu.

Jednym z celów programu było także wypracowanie zasad współpracy między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia. W ocenie Urbana, współpraca ta na Podkarpaciu układała się dobrze. „Na początku uczyliśmy się współpracować, po krótkim okresie dotarcia się nie było większych problemów” - zaznaczył.

Instytut Badawczo-Szkoleniowy pracował z prawie tysiącem bezrobotnych z trzech podkarpackich powiatów: krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i przeworskiego. Były to osoby długotrwale bezrobotne (50 proc. grupy docelowej), kobiety które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka oraz bezrobotni powyżej 50. roku życia. W każdym z tych powiatów instytut utworzył ośrodki aktywizacji, gdzie odbywały się szkolenia, kursy, warsztaty dla osób objętych pilotażem. Wartość podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie wyniosła ponad 9 mln zł.

Środki przeznaczone na realizację programu „Partnerstwo dla pracy” pochodziły z rezerwy Funduszu Pracy.

(PAP)