Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Projekt, który przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Czytaj również: Minister Gowin przeciwny ozusowaniu umów o dzieło>>

Rozporządzenie wykonuje ustawę

Przygotowany projekt stanowi wykonanie ustawy z 31 marca 2020 r. w sprawie COVID-19 (poz. 568), która wprowadziła - od 1 stycznia 2021 r. – obowiązek raportowania przez płatników składek ZUS lub osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła osobie, która nie jest jej pracownikiem - każdej zawartej umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowę trzeba będzie zgłosić w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia, a informacje dotyczące zawartych umów mają być widoczne na koncie płatnika składek. Co ważne, obowiązek ten nie będzie dotyczył umów o dzieło zawartych z pracodawcą, które - na podstawie odrębnych przepisów -  już wcześniej były oskładkowane na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 


Nowy dokument ubezpieczeniowy RUD

Autorzy projektowanego rozporządzenia określili w nim wzór nowego dokumentu ubezpieczeniowego RUD – zgłoszenie umowy o dzieło. Ma on umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak twierdzi MRiPS, przepisy ustawowe zostały wprowadzone w celu zwiększenia w przyszłości skuteczności pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem ubezpieczeń społecznych. - Na mocy tych przepisów, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy – podkreślają projektodawcy. Jednocześnie przyznają, że celem jest również umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

Jak wynika z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji (OSR), liczba płatników, do których odnoszą się projektowane przepisy to 2 091 930. Resort rodziny i polityki społecznej przyznaje jednak, że nie jest znana liczba płatników, których obowiązek zgłaszania umów o dzieło będzie dotyczył, bo do tej pory nie był prowadzony rejestr takich umów.

Co ciekawe, autorzy projektu nie przedstawili skutków finansowych projektowanych zmian (wynikających np. z zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i przekształcenia jej np. w umowę zlecenia, która jest ozusowana). Ich zdaniem, projektowane przepisy nie mają wpływu na rynek pracy.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. W rozporządzeniu zaproponowano też przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, w przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zastosować trzeba będzie kody tytułu ubezpieczenia określone w uchylanym rozporządzeniu, natomiast do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowane będą nowe wzory dokumentów, które zostały wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem.