Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został właśnie projekt rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (nr RD 585).

Czytaj również: Radzie Dialogu się nie udało, rząd zdecyduje o płacy minimalnej

Czytaj też: Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - kontrola PIP >>>

W RDS nie ma porozumienia, rząd ustala płacę sam

- Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). W świetle ww. przepisu Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia – wyjaśniają projektodawcy powody przygotowywania projektu rozporządzenia.

Czytaj też: Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia >>>

Czytaj też: Wynagrodzenie przy pierwszej pracy - komentarz praktyczny >>>

Jak twierdzą, ustalone przez Radę Ministrów na 2023 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
- W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br. – czytamy dalej.

 

 

Jak będzie płaca minimalna w 2023 r.?

Według projektodawców (a za opracowanie przepisów odpowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej),  w myśl art. 3 ww. ustawy, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Czytaj też: Niepełny wymiar czasu pracy - komentarz praktyczny >>>

- W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,30 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3383 zł oraz od dnia 1 lipca 2023 r. – 3450 zł. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 3383 zł oraz 3450 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł – czytamy w omówieniu projektowanych rozwiązań.

Jak zaznaczają autorzy projektu, te wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Rząd ma przyjąć rozporządzenie w III kwartale 2022 r. Czas ma do 15 września br.